دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، مرداد 1402، صفحه 9-206