برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به فصلنامۀ «فرهنگ رضوی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیئت تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیئت تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیئت تحریریه است.

 • دریافت مقاله از طریق سامانه                       

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

 • در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

       در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 • ارسال برای پرداخت هزینه

 •  ارسال به دو داور اولیه جهت داوری

 • مهلت دو هفته ای برای ارسال نتایج ارزیابی

 • ارسال برای داور سوم در صورت تناقض بین آراء داوران
 •  ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری در صورت تایید داوران
 • عدم پذیرش مقاله و بازگشت به نویسنده در صورت عدم تایید داوران
 • ارسال مقاله به سردبیر جهت تایید نهایی پس از بازنگری توسط نویسنده 
 • ارسال مقاله جهت پرداخت هزینه در صورت تایید نهایی توسط سردبیر
 • پذیرش نهایی مقاله و قرار گرفتن در نوبت انتشار
 • ارسال به ویراستار
 • ارسال به نویسنده جهت تایید 
 • ارسال به صفحه آرا
 • ارسال به نویسنده جهت تایید
 • انتشار مقاله

 

فلوچارت

Caption