بررسی تأثیر آموزه‌های اسلامی رضوی بر خرید محصولات و خدمات گردشگری دوستدار طبیعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت گردشگری

2 استادیار گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

گردشگران می‌توانند محیط‌زیست را به خطر بیندازد، باعث تغییر آن شده و اثرات منفی بسیار زیادی در آن به بار آورند اما شناخت صحیح فعالان گردشگری از آموزه‌های دین و بزرگان آن درباره حفظ محیط‌زیست و پایبندی به این ارزش‌ها می‌تواند به کنترل و نظارت رفتار صحیح خود و گردشگران در محیط‌های طبیعی کمک نماید؛ از‌این‌رو نحوه تأثیر آموزه‌های اسلامی-رضوی بر خرید محصولات و خدمات گردشگری دوستدار طبیعت هدف این پژوهش می‌باشد. نوع پژوهش توسعه‌ای/کاربردی و توصیفی/پیمایشی بوده و جمع‌آوری داده‌ها، براساس پرسشنامه‌ای متشکل از 37 سؤال و انتخاب هدفمند نمونه 102 نفری از فعالان صنعت گردشگری انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش از تأثیر مثبت متغیر آموزه‌های اسلامی-رضوی بر جمع‌گرایی فعالان گردشگری حکایت دارد. همچنین بر مبنای یافته‌های پژوهش، میان جمع‌گرایی با دغدغه زیست‌محیطی و تمایل به پرداخت، سواد زیست‌محیطی با تمایل به پرداخت، دغدغه زیست‌محیطی با تمایل به پرداخت برای محصولات و خدمات سبز گردشگری ارتباط وجود دارد اما میان آموزه‌های اسلامی-رضوی با سواد زیست‌محیطی و سواد زیست‌محیطی با دغدغه زیست‌محیطی ارتباط معناداری مشاهده نگردید. تبیین کاربردی دیدگاه‌های محیط‌زیستی اسلامی-رضوی در حوزه‌های گردشگری و ثبت روز ملی محیط‌بان مصادف با میلاد امام هشتم براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها