آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 979
تعداد پذیرش 224
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 617
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 168

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 9876
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 280 روز
درصد پذیرش 23 %