بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) در راستای اجرای بند 14 ماده 6 اساسنامه و به منظورگسترش فرهنگ منوررضوی وایجاد جریانی پویا درعرصه بسط و تعمیق معارف رضوی و کمک به ارتقای بخش پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السلام)، ازسال 1392، انتشارفصلنامه علمی – پژوهشی «فرهنگ رضوی» را با اهدف ذیل آغاز کرد:

1-کمک به گسترش فرهنگ رضوی پژوهی درمراکزعلمی و پژوهشی؛

 2- ترویج وتعمیق فرهنگ و معارف رضوی؛

3- ارتقا و ارائه تولیدات علمی جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السلام)؛

4-انتشار فصلنامه ای معتبرو مرجع با اعتبار علمی-پژوهشی درزمینه فرهنگ و معارف رضوی.