مدیر مسئول


مرتضی سعیدی زاده مدیرمسئول

 • mortezas86yahoo.com

سردبیر


دکتر جلال درخشه سردبیر

 • j.dorakhshahyahoo.com

مدیر اجرایی


محمدعلی ندائی مدیراجرایی فصلنامه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد رضا احمدی طباطبائی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

 • drtabatabai63gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن بشیر استاد ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، دانشگاه امام صادق(ع)

 • drhbashir100gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی بوذری نژاد دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 • y_bouzarinejadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلال درخشه استاد دانشگاه امام صادق(ع)

 • j.dorakhshahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 • seifut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشاد شریعت استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

 • farshad_shariatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعلیرضا واسعی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

تاریخ وتمدن اسلامی

 • vaseialiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدهادی همایون استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

 • mhadi.homayoongmail.com

ویراستار ادبی نشریه


دکترنعمت الله پناهی دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات فارسی

 • npanahi90gmail.com

ویراستار انگلیسی


دکتر محمد رضا آرام دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده الیهات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

زبان و ادبیات فارسی

 • aram.mohammadrezayahoo.com

مدیر علمی و اجرایی


محمد علی ندائی --

فلسفه و کلام و فقه وحقوق اسلامی

 • manedaeegmail.com