دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1395، صفحه 1-286 
2. تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)

صفحه 47-70

ثریا قطبی؛ اکبر رهنما؛ نسرین رهبری‌پاک؛ حسن نجفی