نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد "حرص مقدس" در بیان عالم آل محمد(ع) است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبنیادی است و با مطالعات احادیث رضوی(ع) حقیقت حرص ممدوح ومصادیق ونمونه های آن آشکارخواهد شد. مطالعات وبررسی احادیث امام رضا(ع) به انگیزه حرص شناسی نشان داد که عالم آل محمد(ع) در مواردی مردم را بر حرص ورزیدن امر کرده‌اند. امام هشتم(ع) با صیغه امر "احرصوا" دریک حدیث جامع سه سرفصل حرص ممدوح رابه جهانیان آموزش داده‌اند. حرص بر" قضای حوایج مومنان" و"ادخال سرور برمومنان "و"دفع مکروه ازآنان" دستور امام رضا(ع) بوده است. معطوف به احادیث رضوی با درایة الحدیث کلام سایر معصومین(ع) نیز مصادیق ونمونه های دیگری از" حرص مقدس" استنباط وتبیین شده است.

کلیدواژه‌ها