دیدگاه امام رضا(ع) دربارۀ حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیامبر خدا آنان را به بشر معرفی کرد. تحقق مأموریت بزرگ الهی اهل بیت در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم و انجام وظایف عمومی است. آشنایی با حقوق اهل بیت و وظایف مردم دربارۀ امامان برای آراستگی به آن، رعایت حقوق و اجرای وظایف، آگاه کردن دیگران و نهادینه شدن ارتباط امت و امام راهگشا و مؤثر است. افزون بر قرآ‌ن کریم، سنت پیامبر خدا(ص) و امامان بهترین منابع امام‌شناسی است. در این نوشتار دیدگاه امام رضا(ع) دربارۀ حقوق اهل بیت بر مردم از منابع حدیثی معتبر با روش توصیفی ـ تحلیلی عرضه شده است. نتایج برآمده از احادیث رضوی در این نوشتار در راستای معرفت وظایف و تبیین مسئولیت‌های مسلمانان و شیعیان برای رسیدن به وضع مطلوب در ارتباطات با اهل‌بیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها