نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان ازجمله اهل حدیث بودند و حاکم نیشابوری به ‌تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژة مشایخ اهل حدیث به ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش­ها، بزرگان حوزة حدیثی اهل سنت نیشابور که استادان اصحاب جوامع روایی ازجمله کتاب‌های شش‌گانه بودند، اهتمام زیادی به امام رضا(ع) به‌عنوان فرزند پیامبر(ص) و سند اختصاصی روایی حضرت داشتند.
ملاحظه و تحلیل گزارش­های ابوعبدالله حاکم از قصد و زیارت آستان امام رضا(ع) توسط استادانی چون ابن‌خزیمه نیشابوری در کنار روایت‌هایی از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مبنی بر سفارش به زیارت آن امام(ع) از مشروعیت و بلکه برکت‌های این زیارت حکایت دارد و نشان می­دهد رفتار مدعیان پیروی از سلف صالح در دوره‌های بعد به­ویژه در دورة معاصر در تحریم زیارت و تکفیر مسلمانان به­سبب جرم­هایی از این قبیل، بدعت و انحرافی بوده که در دوره­های متأخر از سوی امثال ابن‌تیمیه طرح و توسط جریان‌هایی خاص ترویج شده است. مقالة حاضر به روش توصیفی‌ـ تحلیلی پی‌جوی این گزارش­ها و بررسی چند و چون آنهاست.

کلیدواژه‌ها

ابن‌تیمیة، أحمد‌بن عبد الحلیم، (1369ق). اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم. محقق محمد حامد الفقی، الطبعة الثانیة القاهرة: مطبعة السنة المحمدیة.
ابن‌تیمیة، أحمد‌بن عبد الحلیم، (1406ق). منهاج السنة النبویة. چاپ اول، بی‌جا: قرطبة.
ابن‌حبان، محمد، (1393ق).  الثقات. چاپ اول، حیدرآباد: الثقافیة.
ابن‌حبان، محمد، (بی‌تا).  المجروحین. مکة المکرمة: دارالباز للنشر و التوزیع.
ابن‌دمیاطی، احمد‌بن ایبک، (1417ق). المستفاد من ذیل تاریخ بغداد. ابن النجار البغدادی، الطبعة الاولی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
ابن‌صباغ، علی‌بن محمد أحمد مالکی، (1422ق). الفصول المهمة فی معرفة الأئمة. الطبعة الاولی، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر.
ابن‌ماجه، محمد‌بن یزید، (بی‌تا). سنن ابن ماجه. بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
أمین، محسن، (1382ق). کشف الإرتیاب فی أتباع محمد بن عبدالوهاب. الطبعة الثانیة، قم: مکتبة الحرمین.
أمین، محسن، (بی‌تا). اعیان الشیعة. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
بخاری، محمد‌بن اسماعیل، (1401ق). الجامع الصحیح. بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
بیهقی، احمد‌بن حسین، (1410ق). شعب الإیمان. الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتب العلمیة.
ترمذی، محمد‌بن عیسی، (1403ق). سنن الترمذی. الطبعة الثانیة، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
جعفریان، رسول، (1378). مقالات تاریخی، دفتر پنجم. چاپ اول، قم: الهادی.
جعفریان، رسول، (1384). تاریخ تشیع در ایران. چاپ چهارم، قم: انصاریان.
جوینی‌خراسانی، ابراهیم‌بن محمد، (1400ق). فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین و الأئمة من ذریتهم. محقق محمدباقر محمودی، بیروت: المحمودی.
حاکم‌نیشابوری، محمد‌بن عبدالله، (1375). تاریخ نیشابور. محقق شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران: آگه.
حاکم‌نیشابوری، محمد‌بن عبدالله، (1400ه‍/1980م). معرفة علوم الحدیث. محقق سید معظم حسین، الطبعة الرابعة، بیروت: منشورات دارالآفاق الحدیث.
حاکم‌نیشابوری، محمد‌بن عبدالله، (1422ق). المستدرک علی الصحیحین. محقق مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعة الثانیة، بیروت: دارالکتب العلمیه.
حسینی‌میلانی، علی، (1425ق). استخراج المرام من استقصاء الإفحام. الطبعة الأولى، ناشر مؤلف.
حسینی‌میلانی، علی، (1426ق). نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار. چاپ دوم، قم: الحقائق.
حموی، یاقوت، (بی‌تا). معجم البلدان. بیروت: دارالفکر.
حیدری‌نسب، علی‌رضا، (1390). حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین. چاپ اول، تهران: علمی و فرهنگی.
خزاز قمی، علی‌بن محمد، (1401ق). کفایة الأثرفی النص على الأئمة الاثنی عشر. قم: بیدار.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (1406ق). سیر اعلام النبلاء. الطبعة الرابعة، بیروت: الرسالة.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (1407ق). تاریخ الإسلام. الطبعة الأولی، بیروت: دارالکتاب العربی.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (1413ق). سیر اعلام النبلاء. بیروت: الرسالة.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (بی‌تا). العبر فی خبر من غبر. کویت: دائرة المطبوعات و النشر.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (بی‌تا). تذکرة الحفاظ. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ذهبی، شمس‌الدین محمد، (بی‌تا). میزان الإعتدال. بیروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر.
ری­شهری، محمد، (1375).  أهل البیت فی الکتاب والسنة. چاپ دوم، قم: دارالحدیث.
زقزوق، محمود حمدی و دیگران، (1424ق). موسوعه علوم الحدیث الشریف. قاهر: وزارة الاوقاف.
سبکی، عبدالوهاب بن علی، (بی‌تا). طبقات الشافعیة الکبری. فیصل عیسى البابی الحلبی، بی‌جا: دار إحیاء الکتب العربیة.
سجستانی، سلیمان بن اشعث، (1410ق). السنن. چاپ اول، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
صدوق، محمد‌بن علی، (1404ق). عیون اخبار الرضا. الطبعة الأولی، بیروت: الأعلمی للمطبوعات.
صدوق، محمد‌بن علی، (بی‌تا). التوحید. قم المقدسة: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
طوسی، ابن‌حمزه، (1412ق). الثاقب فی المناقب. محقق نبیل رضا علوان، الطبعة الأولی، قم: انصاریان.
طوسی، محمد‌بن حسن، (1414ق). الأمالی. الطبعة الأولی، قم: دارالثقافة.
عاملی، سید‌جعفر مرتضى، (1403ق/ 1362ش). الحیاة السیاسیةللإمام الرضا(ع). الطبعة الثانیة، بی‌جا: بی‌نا.
عسقلانی، ابن‌حجر، (1404ق). تهذیب التهذیب. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
عسقلانی، ابن‌حجر، (بی‌تا). فتح الباری. چاپ دوم، بیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر.
عسقلانی، ابن‌حجر، (بی‌تا). نخبة الفکر فی مصطلح اهل الأثر. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
عطاردی، عزیز‌الله، (1406ق). مسند الامام الرضا(ع). مشهد: المؤتمر العالمی الإمام الرضا(ع).
غریب، عبدالباسط بن یوسف، (بی‌تا). مهذب کتاب دمعة علی التوحید حقیقة القبوریة و آثارها فی واقع الأمة. عمان: بی‌نا.
غزالی، ابوحامد محمد، (1417ق). المستصفی فی علم الاصول. بیروت: دارالکتب الاسلامیة.
قندوزی‌حذفی، سلیمان‌بن ابراهیم، (1416ق). ینابیع المودة لذوی القربى، الطبعةالأولى. طهران: دارالأسوة للطباعة و النشر.
کلینی، محمد‌بن یعقوب، (1363). الاصول من الکافی. چاپ پنجم، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
کورانی عاملی، علی، (1431ق). الإمام الکاظم(ع) سید بغداد و حامی‌ها و شفیع‌ها. بی­جا: ‌بی‌نا.
مجلسی، محمد‌باقر، (1403ق). بحارالانوار. چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الوفاء.
مرعشی‌نجفی، شهاب‌الدین، (1405ق). شرح احقاق الحق. قم: منشورات مکتبة آیةالله العظمى مرعشی نجفی.
معارف، مجید، (1389). تاریخ عمومی حدیث. چاپ یازدهم، تهران: کویر.
نیشابوری، مسلم‌بن حجاج، (بی‌تا). الجامع الصحیح. بیروت: دارالفکر.
وادعی، ابوعبدالرحمان، (1420ق). الشفاعة. چاپ سوم، صَنعاء: دَارُالآثَار للنشر والتوزیع.
هیتمی، احمد‌بن حجر، (1420ق). الصواعق المحرقة. بیروت: دارالکتب العلمیه.