بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه،شهروندان شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد لواسانات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی، دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، مدیر گروه مدیریت

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطة سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیرة رضوی است. با تدوین یک سؤال کلی و شش سؤال جزئی، مشخص شد سرمایة نمادین ایرانی‌ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن (آموزش زندگی دینی در هر زمان، الگوسازی سیرة اهل بیت(ع)، اصول عقاید دینی، اصول تولی و تبری، آموزش بندگی و عبادت و غفلت‌زدایی) رابطة معنادار و به ترتیب برابر با61/0، 73/0، 54/0، 42/0، 38/0، 45/0، 68/0 دارد. نمونه‌گیری نیز به روش خوشه‌ای چند مرحله­ای و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با  384 نفر در جامعة مورد بررسی یعنی شهروندان مناطق 15 گانة شهر اصفهان است. نتایج نشان­ می‌دهد هر چه افراد خود و خانواده‌شان را ملزم به رعایت شئونات اسلامی و پیروی از سبک زندگی اسلامی کنند، بیشتر به نمادهای اقتصادی‌ـ اسلامی، اجتماعی‌ـ اسلامی و فرهنگی‌ـ اسلامی احترام می‌گذارند، در زندگی خود به‌کار می‌گیرند و استفاده و پیروی از آنها را به دیگران نیز پیشنهاد می‌دهند.  

کلیدواژه‌ها