خوانش قصّه‌های کودک و نوجوان رضوی مرتضی دانشمند بر پایۀ نظریۀ لیپمن (مجموعۀ ‌قصّه‌های مهمان امام رضا (ع) و آفتاب خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

چکیده

برنامه فلسفه برای کودکان متیو لیپمن، آموزه‌های پرورش ذهن را مبتنی بر پرسش‌خیزی و چالش‌انگیزی به ناخودآگاه کودک و نوجوان انتقال می‌دهد و بدون اینکه ذهن کودک با اصطلاحات خاص فلسفی درگیر شود، ذهن وی را پرسشگر تربیت می‌کند و اندیشه‌هایش را از طریق متن‌های روایی و داستانی آموزش می­ دهد. برنامه فلسفه برای کودکان (فبک)، ادب روایی را ابزاری مناسب برای پروراندن ذهن کودک می‌داند تا پرسشگر باشد و پرسش مبتنی بر آگاهی از حل بحران، خلاقیّت، اندیشه و شناخت از هستی، جهان پیرامونی و باید و نبایدهای زندگی در ذهن وی شکل گیرد. این پژوهش، قصّه‌های «مهمان امام رضا (ع)» و «آفتاب خراسان» را با تکیه بر الگوی متیو لیپمن از منظر غنای ادبی، فلسفی و روان­شناختی با رویکردی توصیفی تحلیلی بررسی کرده و اثرگذاری قصّه­ های مطالعه‌شده را بر گسترش نگرش اسلامی و مذهبی کودک با هدف افزایش میزان پرسشگری و چالش‌خیزی ذهن وی نشان داده‌ است. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد، قصه­ های مطالعه‌شده، غنای فلسفی دارند، چون پرسشگری و چالش­ خیزی در حیطۀ منطق و علم حقوق در ذهن کودک می‌آفرینند، اگرچه پیرنگ برخی قصّه­ ها برای کودک جنبۀ باورناپذیری دارد. شخصیت‌پردازی و فضاسازی قصّه­ ها از زاویه غنای ادبی ضعیف است و بافت روایت­ گونه بدون گفت‌وگوی آن‌ها، خستگی کودک را در پی خواهد داشت. البتّه واژگان و بافت جمله ­بندی برای گروه سنی «ب» و «ج» مناسب و نشانه غنای روان‌شناختی قصّه‌های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


ـ اکبری، احمد و همکاران. (1391). «فلسفه برای کودکان (p4c)، مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی». تفکر و کودک. س 3. ش 2. صص: 1-25.
ـ براهنی، رضا. (1362). قصهگویی. تهران: نشر نو.
ـ برک، لورا. (1387). روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی. ج 1. تهران: ارسباران.
ـ پاینده، حسین. (1386). «رمان پسامدرن چیست»، ادب پژوهی. ش2. صص: 11- 48.
ـ پریرخ، مهری؛ پریرخ، زهره و مجدی، زهرا. (۱۳۸9). «رد پای مفاهیم فلسفی در داستان‌های کودکان؛ پژوهشی پیرامون شناسایی عناصر مرتبط با آموزش تفکر فلسفی». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. سال 3. ش4. صص:57- 80.
ـ خسرونژاد، مرتضی. (۱۳۸۴). «درباره مؤلفه‌های داستان کودک و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان». کتاب ماه کودک و نوجوانان. سال 6. ش 12: صص: 26-30.
ـ دانشمند، مرتضی. (1396 الف). آفتاب خراسان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ ـــــــــــــــــ . (1396 ب). مهمان امام رضا g. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ شریفی اسدی، محمدعلی. (1387). «نگاهی به آموزش فلسفه برای کودکان در ایران و چالش‌های فراروی آن». معارف عقلی، ش 10. صص: 95-114.
ـ شمیسا، سیروس. (1381). نقد ادبی. تهران: میترا.
ـ شوشتری، اکرم؛ صفایی مقدم، مسعود؛ منصور مرعشی. (1392). «مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیازه و متیو لیپمن با تأکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان». پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت. سال 3. ش 1. صص: 5-26.
ـ فخرایی، الهام. (1389). «فلسفه برای کودکان؛ گامی به سوی پیوند با جامعه». تفکر و کودک. س1. ش1. صص:69-81.
ـ کم، فیلیپ. (۱۳۸۹). با هم فکر کردن (کندوکاوهای فلسفی برای کلاس). ترجمه فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی. تهران: شهرتاش.
ـ گریگوری، مان و دیگران. (2008). «فلسفه و فلسفه برای کودکان و نوجوانان». کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان. به اهتمام سعید ناجی. (1396). ج2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ لوته، یاکوب. (1386). مقدمهای بر روایت در ادبیات و سینما. تهران: مینوی خرد.
ـ لیپمن، متیو. (1390 الف). «فلسفه برای کودکان و نوجوانان چیست؟». کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان. به اهتمام سعید ناجی. (1396). ج2. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ  ـــــــــــ. (1390 ب). «پارادیم تأملی تعلیم و تربیت و کتاب‌های p4c». کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان. به اهتمام سعید ناجی. (1396). ج 1. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ  ـــــــــــ. (۱۳۸۲). «فلسفه برای کودکان و نوجوانان، گفت‌وگو با متیو لیپمن». ترجمه سعید ناجی. کتاب ماه ادبیات و فلسفه. ش74. صص:26- 31.
ـ مجیدحبیبی عراقی، لیلا. (1394). داستانی برای کندوکاو. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ محمدخانی، کوروش. (1384). «کودکان و جهان تخیّلی افسانه‌ها». ادبیات داستانی. ش 99و 98. صص: 52- 55.
ـ ناجی، سعید؛ مرعشی، منصور. (1394). «کفایت فلسفی در داستان‌های فلسفه برای کودکان و نوجوانان». تفکّر و کودک. س6. ش 11. صص: 87- 111.
ـ ناجی، سعید. (1395). معیار فبک برای داستان: نقد و بررسی داستانهای مورد استفاده برای آموزش تفکّر در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.