دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 1-172 
7. الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

صفحه 145-162

مصطفی رفسنجانی مقدم؛ محمدرضا علمی سولا؛ علی محمدیان