اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود رضا برازش

مدیرمسئول

barazesh.mratgmail.com

سردبیر

دکتر جلال درخشه

سردبیر

j.dorakhshahatyahoo.com

دبیر اجرایی

محمدعلی ندائی

مدیراجرایی فصلنامه

Executive Director
manedaeeatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جلال درخشه

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

j.dorakhshahatyahoo.com

دکترسید محمد رضا احمدی طباطبایی

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

drtabatabai63atgmail.com

دکتر محمدهادی همایون

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

mhadi.homayoonatgmail.com

دکترسیدعلیرضا واسعی

تاریخ وتمدن اسلامی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

vaseialiatyahoo.com

دکترحسن بشیر

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

drhbashir100atgmail.com

دکترفرشاد شریعت

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

farshad_shariatatyahoo.com

دکترحسینعلی قبادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghobadi.hoseinatyahoo.com

دکترداریوش مطلبی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی(ره)

dariushmatlabiatyahoo.com