اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود رضا برازش

مدیرمسئول

barazesh.mratgmail.com

سردبیر

دکتر جلال درخشه

سردبیر

j.dorakhshahatyahoo.com

دبیر اجرایی

محمدعلی ندائی

مدیراجرایی فصلنامه

Executive Director
manedaeeatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترعلی سروری مجد

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

asoroorimatyahoo.com

دکتر جلال درخشه

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

j.dorakhshahatyahoo.com

دکترسید محمد رضا احمدی طباطبایی

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

drtabatabai63atgmail.com

دکتر محمدهادی همایون

عضوهیئت تحریریه فصلنامه

mhadi.homayoonatgmail.com

دکترمحمود واعظی

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

mvaeziatut.ac.ir

دکترمهنازشایسته فر

عضو هیئت تحریریه فصلنامه

shayestehatmodares.ac.ir

دکترمصطفی اسفندیاری(فقیه)

فلسفه وکلام اسلامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

rahigh504atgmail.com

دکتراحمد اکبری

علوم تربیتی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

akbari.180atgmail.com

دکترمحمد امامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیاردانشگاه علوم اسلامی

dr.imamiatgmail.com

دکترغلامرضا رئیسیان

علوم قرآن و حدیث دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد

raeisian42atyahoo.com

دکترسیدعلیرضا واسعی

تاریخ وتمدن اسلامی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

vaseialiatyahoo.com