اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی سعیدی زاده

مدیرمسئول

mortezas86yahoo.com

سردبیر

دکتر جلال درخشه

سردبیر

j.dorakhshahyahoo.com

دبیر اجرایی

محمدعلی ندائی

مدیراجرایی فصلنامه

Executive Director
manedaeegmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترسید محمد رضا احمدی طباطبائی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

drtabatabai63gmail.com

دکترحسن بشیر

استاد ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، دانشگاه امام صادق(ع)

drhbashir100gmail.com

دکتریحیی بوذری نژاد

دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

y_bouzarinejadut.ac.ir

دکتر جلال درخشه

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

دکتر عبدالرضا سیف

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir

دکترفرشاد شریعت

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

farshad_shariatyahoo.com

دکترسیدعلیرضا واسعی

تاریخ وتمدن اسلامی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

دکتر محمدهادی همایون

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

mhadi.homayoongmail.com