اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود رضا برازش

مدیرمسئول

barazesh.mrgmail.com

سردبیر

دکتر جلال درخشه

سردبیر

j.dorakhshahyahoo.com

دبیر اجرایی

محمدعلی ندائی

مدیراجرایی فصلنامه

Executive Director
manedaeegmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکترسید محمد رضا احمدی طباطبائی

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

drtabatabai63gmail.com

دکترحسن بشیر

استاد ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، دانشگاه امام صادق(ع)

drhbashir100gmail.com

دکتر جلال درخشه

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

دکترفرشاد شریعت

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

farshad_shariatyahoo.com

دکترحسینعلی قبادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghobadi.hoseinyahoo.com

دکترداریوش مطلبی

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی(ره)

dariushmatlabiyahoo.com

دکترسیدعلیرضا واسعی

تاریخ وتمدن اسلامی دانشیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

vaseialiyahoo.com

دکتر محمدهادی همایون

استاد دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

mhadi.homayoongmail.com