دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 9-256 
2. جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی

صفحه 33-55

سیدمحمدرضا میرهادی تفرشی؛ فاطمه معتمدلنگرودی؛ فرشته معتمد لنگرودی