سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام‎ رضا (علیه‎ السلام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معارف دانشگاه قم

2 استاد یارگروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

3 دانشجوی دکترای علوم قرآن وحدیث دانشکده اصول الدین قم

چکیده

از شیوه‌های ‌تبیین معارف دینی در مکتب اهل بیت (علیهمالسلام) در مواجهه با مخالفان، مناظره‌ها ‌و احتجاج‌هایی بوده که از سوی آنان در طول تاریخ مدیریت شده است. در این بین، بررسی سیرۀ تعلیمی ـ تربیتیامامرضا (علیهالسلام) در  مناظرهبااصحابادیانومذاهب مختلف، علاوهبرنشاندادنجایگاه علمیامام (علیهالسلام) وشناساندنایشانبه عنوان یک شخصیت کامل انسانی، می‌تواند الگویی برای تدوین سند چگونگی یک مناظرۀ صحیح و اخلاقمحور و گامی در راستای تعلیموتربیت انسانها در طول تاریخ باشد. پژوهشحاضربهروشتوصیفی ـتحلیلی، بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که محورهای مهمّ سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالسلام) در مناظره با اصحاب ادیان و مذاهب کدام موارد است؟ بر اساس یافتههای پژوهش، هدف آموزشی، تأکید بر مبانی اساسی اسلام، استناد به متون مقدس و تسلط به زبانها و لهجههای مختلف، جدال احسن، حفظ کرامت انسان، انصاف و عدالت در بحث و... از محورهای مهمّ سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام (علیهالسلام) در مناظرات با اصحاب ادیان و مذاهب مختلف است.

کلیدواژه‌ها