اصول روابط همسران در سوره نساء با تأکید بر کلام رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدرسی معارف، گرایش قرآن و متون اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث تهران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان قم

چکیده

هر ارتباطی لزوماً بر اصولی استوار است. از این میان، روابط همسران به اولویت، چنین است. قرآن به‎عنوان کتاب جامع زندگی، در این‎باره به همسران پیشنهادهایی دارد که از دلالت‎یابی آیات به‎دست می‎آید.کشف مدالیل و مقاصد آیات و ارائه راهکار قرآنی در سطح خانواده و اجتماع، بدون بهره‎گیری از کلام معصومان (علیهم‎السلام) ناقص و کم‎فایده است. از این‎رو، نوشتار حاضر اهمّ اصول مورد نظر را مطابق با روایات تفسیری و غیرتفسیری امام‎رضا (علیه‎السلام) تبیین و تفسیر کرده است. بنابراین، منابع مهمّ مقاله را تفسیرهای روایی و منابع حدیثی تشکیل می‎دهد؛ متونی که دیدگاه امام‎رضا (علیه‎السلام) را ذیل آیات یا فارغ از آن، بازتاب داده است.
 سورۀ نساء حاوی اصول روابط همسران است. این سوره مهم‎ترین اصول روابط همسران را به‎طور کلی بر محور تساوی خَلقی بین زن و مرد و بر اساس خویشاوندی تکوینی تعریف کرده و بر دوطرفه‎بودن رابطۀ حق و تکلیف بین همسران تأکید دارد. همچنین، مسئولیت مالی و مدیریتی میان همسران را به‎مقتضای شرایط فردی و اجتماع خانوادگی به‎رسمیت می‎شناسد به‎گونه ای که با درنظرگرفتن تمام این امور، مطابق مصالح فردی و اجتماعی قانون‎گذاری کرده است.
 شیوۀ تحقیق،کتابخانه‎ای و توصیفی‎ـ‎تحلیلی است و محدودۀ پژوهش تنها آیات حاویِ اصولی است که روابط همسران را در سورۀ نساء سامان می‎بخشد.

کلیدواژه‌ها