نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس ارشد علوم فرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

3 دانشیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امام رضا (علیه السلام) در دوران امامت خود با فرقه ها و نحله های مختلفی مواجه بود. یکی از تاثیر گذارترین آن ها - در میان شیعه - فرقه انحرافی"واقفیه" است. گروهی از خواص که در واقع وکیل و نائبان امام موسی کاظم (علیه السلام) پدر بزرگوار امام هشتم بودند. آن ها به انگیزه های مختلف فتنه "وقف" بر امامت امام موسی کاظم (علیه السلام) را ایجاد نمودند. جایگاه اجتماعی آن ها باعث شد؛ جمع زیادی از خواص و عوام به سوی "واقفیه"متمایل شوند.
پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی با الگو گیری از روش تحلیل گفتمان پدام و تکمیل آن، رویکرد شناسی ارتباطات امام رضا (علیه السلام) در مواجهه با این گروه انحرافی را بیان نموده است. تحلیل "فضای ساختاری و فضای معنایی" گفتمان امام رضا (علیه السلام) با سران واقفیه به روشنی حکایت از موضع قاطع امام هشتم در مواجهه با این جریان انحرافی دارد. امام در برخورد با سران وقف، بیشتر رویکر تهاجمی- دفعی را در پیش می گیرند. این رویکرد با 58 درصد بیشترین بسامد را به خود اختصاص می دهد.در مقابل، رویکرد تدافعی و جذبی با 9 و 10 درصد کمترین بسامد را دارا هستند.
رویکرد ارتباطی امام در مواجهه با پیروان واقفیه - که با اهدافی سوء به این فرقه پیوسته بودند - عموما رویکرد جذبی- دفعی، تهاجمی و دفعی است.. اما این امام همام در برخورد با عامه ی گمراه یا دچار فتنه شدگان و شک کنندگان در امر وفات امام کاظم( علیه السلام)، با رویکرد جذبی و جذبی-تدافعی، برخورد کرده اند.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
ابن بابویه، محمد بن علی( شیخ صدوق) .( بی تا). عیون اخبار الرضا. ترجمه: محمد تقی نجفی. تهران: انتشارات نور.
ابن بابویه، محمد بن علی( شیخ صدوق)  .(1404ق). عیون اخبار الرضا. تحقیق : حسین اعلمی . بیروت : مؤسسّة اعلمی.
ابن بابویه، محمد بن علی( شیخ صدوق). (1385ق). علل الشرایع. ترجمه: محمد صادق بحرالعلوم. نجف: مکتبه الحیدریه.
ابن شهر آشوب، محمد بن علی .(1379ق). مناقب آل ابی طالب. تصحیح: رسول محلاتی. قم: انتشارات علامه.
اشعری قمی، سعد بن عبدالله. (1361) . المقالات و الفرق . ترجمه: محمد جواد مشکور. تهران: مؤسسه مطبوعاتی.
اکبری، ملیحه. ( 1396). «رویکرد شناسی امام رضا در مواجهه با جریان‌های انحرافی».  پایان‌نامه کارشناسی ارشد. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
بختیاری، زهرا. (1390).  رفتارشناسی امام رضا(ع) و فرقه های درون شیعی.  مشهد: آستان قدس رضوی.
خاکپور، حسین. ( 1393).  « نقش مدیریت فرهنگی امام رضا(علیه السلام) برجامعه شیعه». فرهنگ رضوی. سال دوم. شماره 9. صص:31-56.
خاکپور، حسین؛ اکبری، ملیحه؛ نوری، ابراهیم .(1397). «تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (ع) با فرقه زیدیه».  فرهنگ رضوی.  دوره 6. شماره 4.  صص:86-104.
 خاکپور، حسین؛ قربانی، افسانه؛ رضوی دوست، غلامرضا . (1399). «تحلیل رویکرد ارتباطات امام صادق(ع) با فرقه زیدیه ( با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)». دین و ارتباطات . سال بیست و  هفتم.  شماره 1 (پیاپی 57). صص:267-295.
خاکپور، حسین؛ اکبری، ملیحه؛ نوری، ابراهیم .(1400- الف) . «تحلیل رویکرد اجتماعی امام رضا (ع) در مواجهه با سران زیدیه (با الگو گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM))».  فرهنگ رضوی. دوره 9. شماره35. صص: 9-36.
خاکپور، حسین،خانی،عاطفه؛ زینی،هادی. (1400- ب). «تحلیل رویکرد ارتباطات امام باقر (علیه السلام ) با فرقه زیدیه ( با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام (PDAM)». دین و ارتباطات.  سال بیست و هشتم. شماره .1 (پیاپی 59) . صص:119-144.
بشیر، حسن. (1392- الف). «گفتمان ولایتمندی امام رضا (علیه‌السلام) میان دو رویکرد «زیست-قدرت». فرهنگ رضوی».  سال اول. شماره 3. صص:49-87.
ـــــــــــ . (1391). «رسانه‌های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان». از مجموعه: تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (کتاب دوم). تهران: سیمای شرق.
ــــــــــ . (1392- ب). «رویکردهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق (ع)».درمجموع مقالات: ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق (ع). به کوشش احمد پاکتچی.تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
بشیر، حسن. (1395). کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
صفری فروشانی،نعمت الله. (1388) . « فرقه های درون شیعی دوران امامت امام رضا (ع) (با تکیه بر فطحیه و واقفیه)».  طلوع.  شماره 28. صص:3-22.
طبرسی، احمد بن علی . (1413ق). الاحتجاج علی اهل اللجاج. تحقیق: ابراهیم بهادری و محمد هادی. تهران: دارالاسوه.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن .(1404ق). اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی). تحقیق: مـیرداماد. قم: مؤسسۀ آل البیت.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن.(1411ق). الغیبة. تحقیق: عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح. قم: مـؤسسة المـعارف الاسلامیة.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1417ق). الفهرست. تحقیق:جواد القیومی. قم: مؤسسة نشرالفقاهة.
مدرسی، محمد تقی.(1386). امامان شیعه و جنبش های مکتبی. ترجمه: حمید رضا آژیر. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
نوبختی، حسن بن موسی. (1355). فرق الشیعه. نجف اشرف: حیدریه.