نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

محمد بن حسن حُر عاملی از علمای شیعه قرن یازدهم هجری و یکی از چهره‌های بزرگ روایی است که در نقل احادیث اهل بیت (ع) مقام والایی دارد. وی در این خصوص کتاب «وسائل الشیعه» را تألیف کرد که در موضوع خود مرجع مهمی به شمار می‌آید. شیخ عاملی در علوم عقلی و نقلی صاحب نظر بود وتألیفات گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. شهرت حُر عاملی در نقل احادیث بر سایر تألیفات او سایه افکند و دیگر آثار خود را تحت الشعاع این علم قرار داد. یکی از خلاقیت‌های هنری این عالم بزرگ طبع شعری اوست که در دیوان 15 هزار بیتی وی کاملاً متجلی است. مهم‌ترین موضوع دیوان حُر مدح و رثای خاندان نبوت است. نسخة خطی این دیوان سرشار از ذکر اهل بیت(ع) است که با بیان زیبای شاعر سروده شده است. از آنجا که این دیوان تا کنون منتشر نشده، ضرورت معرفی و شناسایی محتوای ارزشمند این اثر دو چندان شده است. از میان صدها قصیدة دینی وآیینی این دیوان تنها یک قصیده وجود دارد که مختص مدح امام رضا(ع) است. این سروده دارای نکات ارزشمندی است که بیان آن اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقالة با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی سعی می‌کند ویژگی‌های فنی این قصیده را شناسایی و محتوای روایی و ادبی آن را تحلیل کند. یکی از نتایج این پژوهش شناخت بُعد استدلالی شاعر در به‌کارگیری دلایل عقلی و نقلی در این قصیده بوده که این رویکرد در مدیحه‌سرایی‌های حُر با محوریت اهل بیت(ع) کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها

 
ـ قرآن کریم.
ـ ابن معصوم، علی. (1969). أنوار الربیع فی أنواع البدیع. تحقیق: شاکر هادی شکر. نجف: مطبعه النعمان.
ـ امین، محسن. (1983). أعیان الشیعه. تحقیق: حسن الامین. بیروت: دار التعارف.
ـ  ـــــــــــــ. (2004). روائع الشعر العاملی. بیروت: دار المحجه البیضاء.
ـ انیس، ابراهیم. (1952). موسیقی الشعر. القاهره: مکتبه الانجلو المصریه.
ـ حُر عاملی، محمَّد بن حسن. (2004). إثبات الهداه بالنصوص والمعجزات. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ. (1983). أمل الآمل. تحقیق: سیداحمد حسینی. قم: دار الکتاب الاسلامی.
ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ. نسخۀ خطی: دیوان الحر العاملی. تهران: کتابخانۀ ملک. شماره: 602.
ـ    ـــــــــــــــــــــــــــ. نسخۀ خطی: منظومه فی تاریخ أهل بیت العصمه.تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. شماره: 5339.
ـ حر، عبد المجید. (1982). معالم الأدب العاملی حتی القرن الثانی عشر الهجری. بیروت: دار الآفاق الجدیده.
ـ خشن، حسین احمد. (2009). الحر العاملی: موسوعه الحدیث والفقه والأدب. بیروت: دار الملاک.
ـ داد، سیما. (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.
ـ شایب، احمد. (1991). الأسلوب. القاهره: مکتبه النهضه المصریه.
ـ شریف رضی، محمد. (1968). المجازات النبویه. تحقیق: طه محمد الزینی. القاهره: مؤسسه الحلبی.
ـ طبرسی، احمد. (1380). الاحتجاج. قم: انتشارات شریف رضی.
ـ طیب، اسعد. (1412ق). «تخمیس لامیه العجم للحر العاملی». تراثنا. سال7. شماره28. صص: 163-192.
ـ ظاهر، سلیمان. (2006). معجم قری جبل عامل. بیروت: مؤسسه امام صادقg.
ـ عتیق، عبد العزیز. (1972). فی النقد الأدبی. بیروت: دار النهضه العربیه.
ـ عدنان، کاظم مهدی شعبان؛ نجادی، صادق فوزی. (2015). «غدیریه الشیخ الحر العاملی فی مدح الامام علی g». الانسکلوبیدیا العلویه. أکادیمیه الکوفه. جلد4. صص: 180-195.
ـ مجلسی، محمد باقر. (1983). بحار الأنوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـ مکی، محمد کاظم. (1982). الحرکه الفکریه والأدبیه فی جبل عامل. بیروت: دار الاندلس.
ـ مولوی، اسد. (1410ق). «غدیریه للشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی». مجله تراثنا. سال5. شماره21. صص: 367-388.