رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه‌های رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی فردی و اجتماعی است. بدین‌سان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تلاش عملی وجود دارد که نتیجه‌ سوء فهم از گزاره‌های دینی است؛ در‌نتیجه برخی با‌ وجود کشش باطنی از رفاه گریزاند و مال و ثروت را آفت دین می‌دانند. مقاله حاضر که با روش کتابخانه‌ای تدوین شده است با استناد به آموزه های رضوی و قرآن کریم این  نگرش را نقد ومشخص کرده است که؛ رفاه اقتصادی در زندگی نتیجه ایمان و تقوا ، بهترین یاور انسان برای عبادت و بندگی و رشد فرهنگی فردی و اجتماعی است، بر این اساس نوشتار پیش رو با روش نو در مفهوم شناسی رفاه و واژگان مرتبط، مطلوبیت رفاه اقتصادی از منظر قرآن و آموزه‌های رضوی را به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  قرآن کریم

  نهج‌البلاغه

  1. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 1363، تحف العقول، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.
  2. ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، 1379 ق، مناقب آل أبی طالب (ع) لابن شهرآشوب، قم: علامه.
  3. ابن طاووس، علی بن موسی، 1416 ق، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، قم: مؤسسة صاحب الأمر (عج).
  4. ابن قاریاغدی، محمدحسین، 1387، البضاعة المزجاة (شرح کتاب الروضة من الکافی لابن قاریاغدی)،ج2، قم: دار الحدیث.
  5. ابن منظور محمد بن مکرم، 1414 ق، لسان العرب،‌ ج5، بیروت: دار الصادر.
  6. ابن‌بابویه، محمد بن علی(شیخ صدوق)، 1378، عیون أخبار الرضا، ج2، تهران: نشر جهان.
  7. -------------------، 1385، علل الشرائع، ج2، قم: کتاب فروشی داوری.
  8. -------------------،1403 ق، معانی الأخبار، ج1، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  9. آذر نوش، آذر تاش، 1387، فرهنگ معاصر عربی فارسی، چاپ نهم، تهران: نقش جهان.
  10. ایروانی، جواد، 1384، اخلاق اقتصادی ازدیدگاه قرآن وحدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  11. بروجردی، آقا حسین،1386، جامع أحادیث الشیعة (للبروجردی)، ج23، تهران: انتشارات فرهنگ سبز.‌
  12. تاجیک، عاطفه،1386، تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام، قم: مطبوعات دینی.
  13. جمالی، قربان، ۱۳۸۵، تدبیر معیشت از دیدگاه آیات و روایات، تهیه‌کننده پژوهشکده تحقیقات اسلامی، قم: زمزم هدایت.
  14. حر عاملی، محمد بن حسن، 1414 ق، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة(ع)، مشهد: آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش‌های اسلامی.‌
  15. ---------------------،1409 ق، وسائل الشیعة، ج17، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
  16. حسینی، سید هادی،1381، فقر و توسعه در منابع دینی، قم: بوستان کتاب.
  17. حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد، حکیمی، علی، 1380، ‌الحیاة، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  18. خطیب عبدالکریم، بی تا، التفسیر القرآنی للقرآن، ج 10، بیروت: دار الفکر العربی.
  19. راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد، 1412 ق، مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دمشق: دار القلم- الدار الشامیة.
  20. دهخدا، علی‌اکبر، 1377، لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.
  21. سیاح، احمد، 1377، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران: کتاب‌فروشی اسلامی.
  22. سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی، 1412 ق، فی ظلال القرآن، ج5،‌ بیروت قاهره: دارالشروق.
  23. صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، 1414 ق، المحیط فی اللغة، مصحح آل یاسین، محمد حسن، بیروت: عالم الکتاب.
  24. صبحی صالح، 1414 ق، شرح نهج البلاغة (صبحی صالح) قم: هجرت.‌
  25. صحیفة الإمام الرضا(ع)،1406 ق، مشهد: کنگره جهانی امام رضا (ع).
  26. طباطبایی، سید محمد حسین، 1374، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج16،13،6، قم:‌ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  27. طباطبایی سید محمدحسین، 1379، شیعه در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  28. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن،‌1372، تفسیرمجمع البیان، ج4، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو. ‌
  29. عسکری محمدمهدی، درخشان مرتضی، 1390، دین و اقتصاد، قم: دانشگاه امام صادق(ع).
  30. عصیانی، علی‌رضا، 1386، تفسیر موضوعی رزق و ارزاق از منظر قرآن، قم: بوستان دانش.
  31. قرشی سید علی اکبر،‌1377، تفسیر احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران: بنیاد بعثت.
  32. ---------------، 1371، قاموس قرآن، ج7، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  33. کلینی، محمد بن یعقوب، 1369، أصول کافی، ج4، ترجمه مصطفوی، تهران: کتاب فروشی علمیه اسلامیه.
  34. کرمی محمدحسین، دیرباز عسکر، 1386، مباحثی در فلسفه اقتصاد، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه دانشگاه.
  35. مجلسی، محمدباقر ، 1403 ق، بحار الأنوار، ج75،45، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
  36. مجلسی، محمدتقی، 1406 ق، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
  37. مدرسی، سید محمد تقی، 1377، تفسیر هدایت، ج10،6،3، مترجمان، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
  38. مراغی احمد بن مصطفی، بی تا، تفسیر المراغی، ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  39. مصباحی، غلامرضا، 1382، دین و اقتصاد (پژوهش‌های فرهنگی حوزه)، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه.
  40. مصطفوی حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،‌ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  41. معین محمد، 1385، فرهنگ فارسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
  42. مفضل بن عمر، بی‌تا، توحید المفضل، چاپ سوم، ایران، قم: داوری.
  43. مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، ج23،12،10،6، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
  44. منسوب به علی بن موسی الرضا(ع)، 1406ق، الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا(ع)، مشهد: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.
  45. یوسفی، احمدعلی، بی‌تا، نظام اقتصاد علوی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.