نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

حدیث دومین منبع معارف اسلامی است. مشکلاتی مانند تحریف، تصحیف و فراموشی و اشتباه راویان و ..  سبب شده تا دسترسی به احادیث معتبر دشوار گردد. اندیشمندان مسلمان به ویژه محدثان شیعه و اهل سنت می کوشند تا با تکیه بر معیارهای معتبر؛ احادیث صحیح را مشخص نمایند. هر چند اختلاف در معیارها سبب شده تا نتیجه کوشش ایشان در بیشتر موارد متفاوت باشند. اما در پاره ای از موارد نیز هر دو گروه بر اعتبار یک روایت اتفاق نظر دارند. نوشتار حاضر می کوشد تا با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی رویکرد فقه الحدیثی اهل سنت در مواجه به مرویات از امام رضا (ع) را به بحث نشیند. نتیجه پژوهش نشان می دهد حدیث پژوهان اهل سنت، بسیاری از روایات فضائل اهل بیت (ع) و حتی فضائل پیامبر(ص) و نیز روایات طبّی امام رضا (ع) را ضعیف یا وضع شده از ناحیه روات ایشان قلمداد می­کنند، لیکن احادیث تفسیری و اخلاقی آن حضرت، نزد آنان از صحت و مقبولیت نسبی برخوردار است. نتیجه این پژوهش در حوزه مطالعات «مشترکات حدیثی» و نیز مرجعیت علمی اهل بیت (ع) کاربرد دارد هم چنان که در عرصه  مطالعات تقریب مذاهب سودمند است.

کلیدواژه‌ها

ـ ابن ابی حاتم، عبدالرحمن. (1419ق). تفسیر القرآن العظیم. محقق: أسعد محمد الطیب. چاپ سوم. عربستان: مکتبة نزار مصطفى الباز.
ـ ابن بابویه، محمد بن علی. (1398ق). التوحید. قم: جامعه مدرسین.
ـ  ـــــــــــــــــــــــــ. (1385ق). علل الشرائع. قم: کتابفروشی داوری.
ـ  ـــــــــــــــــــــــــ. (1378ق). عیون اخبار الرضاg. تهران: نشر جهان.
ـ ابن بیطار، عبدالله. (بی‌تا). الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة. بی‌جا: موقع الوراق.
ـ ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی. (1386ق).  الموضوعات. تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان. محمد عبد المحسن.
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1406ق). الضعفاء والمتروکون. تحقیق: عبدالله قاضی. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1401ق) العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة. تحقیق: إرشاد الحق أثری. باکستان: إدارة العلوم الأثریة .
ـ ابن‌ ملقن، عمر بن علی. (1408ق). تفسیر غریب القرآن. بی‌جا: عالم الکتب.
ـ برقی، احمد بن محمد. (1371ق). المحاسن. محقق: جلال الدین محدث. ‏ چاپ دوم. قم: دار الکتب الإسلامیة.
ـ ابن حبّان، محمد. (1396ق). المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکین. تحقیق: محمود إبراهیم زاید. حلب: دار الوعی.
ـ  ــــــــــــــــ. (1393ق). الثقات. هند- حیدر آباد: دائره‌المعارف العثمانیة.
ـ ابن حجر عسقلانی، أحمد بن علی. (1390ق). لسان المیزان. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. إطراف المُسْنِد المعتَلِی بأطراف المسنَد الحنبلی. دمشق – بیروت: دار ابن کثیر- دار الکلم الطیب .
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ. (بی‌تا)(1404ق). تهذیب التهذیب. بیروت: دار الفکر.
ـ ابن دقّاق مقری، محمد بن ابی بکر. (بی‌تا). الحکم والغایات فی تعبیر المنامات. بی جا.
ـ ابن شاهین، عمر بن احمد. (1424ق). الترغیب فی فضائل الأعمال وثواب ذلک. بیروت: دار الکتب العلمیه. بی‌نا.
ـ ابن طاووس، علی بن موسی. (1416ق). التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن. قم : مؤسسة صاحب الامر .
ـ ابن عدی، عبدالله بن عدی. (1418ق). الکامل فی ضعفاء الرجال. بیروت: الکتب العلمیة.
ـ ابن عدیم، عمر بن أحمد. (بی‌تا). بغیة الطلب فی تاریخ حلب. تحقیق: زکار، سهیل. بیروت: دار الفکر.
ـ ابن عراق، علی بن محمد. (1399ق). تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ ابن عساکر، علی بن حسن. (1415ق). تاریخ دمشق. محقق: عمرو بن غرامة عمروی. بیروت: دار الفکر.
ـ ابن قیم جوزیة، محمد. (1403ق ). المنار المنیف. حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیة.
ـ ابن کثیر، إسماعیل بن عمر. (1408ق). النهایة. محقق: محمد أحمد عبد العزیز. بیروت: دار الجیل.
ـ ابن ماجه، محمد بن یزید. (1372ق). سنن. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی. بیروت: دار الفکر.
ـ ابن ماکولا، سعد الملک. (1411ق).  الإکمال فی رفع الارتیاب. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ ابن نجار، محمد بن محمود. (1417ق). ذیل تاریخ بغداد. تحقیق: عبد القادر یحیی مصطفى. بیروت: دار الکتب العلمیة .
ـ ابن نقطة، محمد. (1410ق). إکمال الإکمال. محقق: عبد ریب النبی، د. عبد القیوم. مکة :جامعة أم القرى.
ـ أبو السعود، محمد بن محمد. (بی‌تا). إرشاد العقل السلیم. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ـ أبو شُهبة، محمد بن محمد. (بی‌تا). الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیث. بیروت: دار الفکر العربی.
ـ اخطب خوارزم، موفق بن احمد. (1401ق). المناقب. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
ـ احمدی میانجی، علی (بی‌تا). کتاب الاشربة. قم: دفتر معظم له.
ـ اسفراینی، شهفور بن طاهر. (1375). تاج التراجم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ اعسم، محمد علی بن حسین، اعسم، عبد الرزاق. (بی‌تا). الأطعمة و الأشربة آدابها فوائدها. بی‌جا.
ـ انصاری آندلسی، خلف بن عبد الملک. (2004م). الآثار المرویة فی الأطعمة السریة. تحقیق: محمد یاسر شعیری. ریاض: أضواء السلف.
ـ انصاری، عبدالله بن محمد. (1419ق). ذم الکلام و اهله. مکتبة الغرباء.
ـ آجری، محمد بن حسین. (1420ق). الشریعة. تحقیق: عبدالله بن عمر دمیجی. ریاض: دار الوطن.
ـ آلوسی، محمود بن عبدالله. (1415ق). روح المعانى.  بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ باعونی شافعی، محمد بن احمد. (1415ق). جواهرالمطالب فی مناقب الامام علی بن ابی طالب g. تحقیق: محمدباقر محمودی. مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة.
ـ بخاری، محمد بن اسماعیل. (1409ق). الأدب المفرد، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت: دار البشائر الإسلامیة.
ـ  ــــــــــــــــــــــــــــ. (1422ق). صحیح البخاری. تحقیق: محمد زهیر بن ناصر. دار طوق النجاة.
ـ بروجردی، حسین. (1422ق). جامع احادیث الشیعة.  قم: نشر الصحف.
ـ بستانی، قاسم. (1386). معیارهای شناخت احادیث ساختگی. اهواز: نشر رسش.
ـ بغدادی، حسن بن محمد. ( 2004م). مجلسان من أمالی الخلال. مخطوط نُشر فی برنامج جوامع الکلم.
ـ بنداری، عبدالغفار سلیمان؛ کسروی، سید حسن. (1413ق). معجم رجال الکتب الشیعة. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ بهبودی، محمدباقر. (1362). معرفة الحدیث. تهران: شرکت انتشارات علمی.
ـ بیهقی، احمد بن حسین. (1410ق).  شعب الإیمان. تحقیق : بسیونی زغلول، محمد سعید. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ تنوخی، محسن بن علی. (1398ق).  الفرج بعد الشدة. تحقیق: عبود شالجى . بیروت: دار صادر.
ـ ثعلبى، احمد بن ابراهیم. (1422ق).  الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ـ جمعی از مؤلفان. (بی‌تا ).  التبویب الموضوعی لاحادیث. بی جا.
ـ جوادی آملی، عبدالله. (1387). تسنیم. چاپ پنجم. قم: نشر اسراء.
ـ  ـــــــــــــــــــــ. (1388). وحی و نبوت. قم: نشر اسراء.
ـ حائرى طهرانى‏، علی. ( 1338). مقتنیات الدرر. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
ـ حبشی، عبدالله محمد. (بی‌تا). مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن. ابوظبی: مجمع الثقافی.
ـ حصنی دمشقی، ابوبکر. (1418ق). دفع الشبه عن الرسول. قاهرة: دار إحیاء الکتاب العربی.
ـ حموئی جوینی، ابراهیم بن محمد. (1425ق). فرائدالسمطین. بیروت: مؤسسة المحمودی.
ـ حیدری، کمال. (1428ق). الصدق. بغداد: مؤسسة الإمام الجواد g للفکر و الثقافة.
ـ خطیب بغدادی، أحمد بن علی. (1422ق). تاریخ بغداد. بیروت: دار الغرب الإسلامی.
ـ خوانساری، محمدباقر. (1390ق ). روضات الجنات فی احوال العلما و السادات. قم: نشر اسماعیلیان.
ـ دارقطنی، علی بن عمر. (1386ق). السنن. تحقیق: یمانی مدنی، عبد الله هاشم. بیروت: دار المعرفة.
ـ دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن. (1407ق). سنن دارمی. تحقیق: زمرلی فواز أحمد، علمی، خالد السبع. بیروت: دار الکتاب العربی.
ـ دهخدا، على اکبر. ( 1390 ). لغتنامه. زیر نظر دکتر محمّد معین. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و سازمان لغتنامه.
ـ دیلمی، شیرویه بن شهردار. ( 1406ق). الفردوس بمأثور الخطاب. تحقیق: سعید بن بسیونی زغلول. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ دیار بکری، حسین بن محمد. (1424ق). تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیس. بیروت: دار صادر.
ـ ذهبی، محمد بن احمد. (1413ق). الکاشف. تحقیق: محمد عوامة خطیب. جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامیة.
ـ  ــــــــــــــــــــــ. (1407ق). تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام. تحقیق: تدمری، د. عمر عبد السلام. بیروت: دار الکتاب العربی.
ـ  ــــــــــــــــــــــ. (1382ق). میزان الاعتدال فی نقد الرجال. تحقیق: بجاوی، علی محمد. بیروت: دار المعرفه.
ـ  ــــــــــــــــــــــ. (1427ق). سیر أعلام النبلاء. قاهرة: دار الحدیث.
ـ رئیسی، سلیمان. (1388).  اثرات درمانی نمک. تهران: هزاره ققنوس.
ـ رحمانی همدانی، احمد. (1417ق). الامام علی بن ابی طالب g: من حبّه عنوان الصحیفة. تهران: المنیر للطباعة و النشر.
ـ رفیعی محمدی، ناصر. (1384). درسنامه وضع حدیث. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.      
ـ زحیلى، وهبة بن مصطفى. (1418ق). التفسیر المنیر. چاپ دوم. بیروت- دمشق: دار الفکر المعاصر.
ـ زرکلی، خیرالدین. (2002 م). الأعلام. أیار- مایو: دار العلم للملایین.
ـ زمخشری، محمود بن عمر. (1427ق). ربیع الأبرار و نصوص الاخبار. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ زید بن علیg. (1966م).  مسند الامام زید. بیروت: دارمکتبة الحیاة.
ـ سبکی، عبدالوهاب. (1413ق). طبقات الشافعیة الکبری. تحقیق: طناحی، محمود محمد، محمد الحلو، عبدالفتاح. هجر للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ سلفی، احمد بن محمد. (1425ق). الطیوریات. ریاض: مکتبة أضواء السلف.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ. (بی‌تا). معجم السفر. تحقیق: عبد الله عمر بارودی. مکة: المکتبة التجاریة.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ. (2004م). الثانی عشر من المشیخة البغدادیة. مخطوط نُشر فی برنامج جوامع الکلم.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ. (2004 م). ألاربعون حدیثا من الجزء الرابع من کتاب الطب. مخطوط نُشر فی برنامج جوامع الکلم.
ـ سلمی، محمد بن حسین. (1410ق). آداب الصحبة. تحقیق: فتحی السید مجدی. مصر: دار الصحابة للتراث.
ـ  ــــــــــــــــــــــــ.  (1421ق). حقائق التفسیر.  تحقیق سیدعمران. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ سمعانی، عبدالکریم. (1419ق).  الانساب. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ  ــــــــــــــــــــ.  (1395ق). التجبیر فی المعجم الکبیر. بغداد: رئاسة دیوان الأوقاف.
ـ سهمی قرشی، حمزة بن یوسف. (1404ق). سؤالات حمزة بن یوسف السهمی. ریاض: مکتبة المعارف.
ـ سیوطی، عبد الرحمن. (بی‌تا). بغیة الوعاة. تحقیق: محمد أبوالفضل إبراهیم. لبنان- صیدا: المکتبة العصریة.
ـ  ــــــــــــــــــــ. (1417ق). اللآلىء المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه. تحقیق: صلاح بن محمد بن عویضة. بیروت: دار الکتب العلمیة .
ـ  ــــــــــــــــــــ.  (1414ق). جامع الاحادیث. بیروت: دارالفکر.
ـ شرف‌الدین، عبدالله. (بی‌تا).  مع موسوعات رجال الشیعة. لندن: الارشاد.
ـ شورى، مجدى بن منصور. (بی‌تا). تحفة العروسین. تحقیق: علی بن نایف شحود . بی جا.
ـ شوکانی، محمد بن علی. (1407ق). الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعة. تحقیق : عبد الرحمن یحیى معلمی. بیروت: المکتب الإسلامی.
ـ شهرستانی، محمد. (1404ق). الملل و النحل. تحقیق: محمد سید کیلانی. بیروت: دار المعرفة.
ـ شوشتری، نورالله. (1409ق).  احقاق الحق و إزهاق الباطل. قم: مکتبة آیه‌الله المرعشی النجفی.
ـ شیروانی، علی. (1386). برنامه سلوک در نامههای سالکان: با آثاری از عارفان وارسته: امام خمینی. قم: دار الفکر.
ـ صحیفة الرضاg(منسوب به علی بن موسی).  (1406ق). تحقیق: محمدمهدی نجف. کنگره جهانى امام رضاg.
ـ صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. (1383). شرح أصول الکافی. تصحیح محمد خواجوی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
ـ صدرائی خوئی، علی. (1384). فاطمه معصومه h و تاریخ و فرهنگ قم. قم: نشر زائر.
ـ صفدی، خلیل بن ایبک. (1420ق). الوافی بالوفیات. بیروت: دار إحیاء التراث.
ـ صنعانی، محمد بن إسماعیل. (1379ق). سبل السلام. مکتبة مصطفى البابی الحلبی.
ـ طباطبایی، محمدکاظم. (1388). تاریخ حدیث شیعه. تهران: انتشارات سمت.
ـ طبّ الإمام الرضاg(منسوب به علی بن موسی). (1402ق). تحقیق: محمدمهدی نجف، قم: دار الخیام.‏ ‏                                                                       
ـ طبرانی، سلیمان بن أحمد. ( 1404ق). معجم الکبیر. تحقیق: حمدی بن عبدالمجید سلفی. موصل: مکتبة العلوم و الحکم.
ـ طبرسی، حسن بن فضل. ( 1412ق). مکارم الاخلاق. چاپ چهارم. قم: دار الشریف الرضی.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ.  (1387). تکمله دوم طب العترة b. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران. مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل.
ـ طبری، أحمد بن عبد الله. (1418ق). الریاض النضرة. بیروت: دار الکتب العلمیه.
ـ  ــــــــــــــــــــــــ.  (1356ق). ذخائر العقبى فی مناقب ذوى القربى. بیروت: دار الکتب المصریة.
ـ عجلونی، إسماعیل بن محمد. (1351ق).کشف الخفاء ومزیل الإلباس. قاهرة: مکتبة القدسی.
ـ عطائی، محمدرضا. (1388). امام رضاg در آثار دانشمندان اهل سنت. مشهد: آستان قدس رضوی.
ـ عینی، محمود بن أحمد. (1420ق). شرح سنن أبی داود. تحقیق: خالد بن إبراهیم مصری. ریاض: مکتبة الرشد.
ـ غزّی عامری، أحمد. (1412ق). الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث. ریاض: دار الرایة .
ـ غزی، محمد بن محمد. (1388ق). آداب العشرة و ذکر الصحبة و الأخوة. دمشق: مجمع اللغة العربیة.
ـ فخر رازی، محمد بن عمر. (1421ق). مفاتیح الغیب. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ـ فرحان العطار. (بی‌تا). تسهیل الوصول لفوائد سیر أعلام النبلاء.  بی جا.
ـ فضل‌الله، محمدجواد. (1385). تحلیلی از زندگانی امام رضاg. ترجمه محمدصادق عارف. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.
قاری، علی بن محمد. (1391ق). الأسرار المرفوعة فی الأخبار الموضوعة. بیروت: دار الأمانة، مؤسسة الرساله.
ـ  ــــــــــــــــــــ.  (1398ق). المصنوع فی معرفة الحدیث الموضوع. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. بیروت: مؤسسة الرسالة.
ـ قاوقجی طرابلسی، محمد بن خلیل. (1331ق). اللؤلؤ المرصوع. تصحیح: محمد کمال‌الدین ابوالبقاء. مصر: مطبعة الباروینه.
ـ قرطبی، محمد بن أحمد. (1423ق). الجامع لأحکام القرآن. تحقیق: هشام سمیر بخاری. ریاض: دار عالم الکتب.
ـ قزوینی، محمدکاظم. (1426ق). طب الإمام الصادق g. قم:  قلم الشرق.
ـ  قضاعی، محمد بن سلامه. (1407ق). مسند الشهاب. محقق: حمدی بن عبد المجید سلفی. بیروت: مؤسسة الرسالة.         
ـ کاشانی، فتح الله. (بی‌تا). منهج الصادقین فی إلزام المخالفین. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
ـ کاشفی بیهقی، حسین بن علی. (بی‌تا). القضا و القدر. موقع جامع الحدیث. بی جا.
ـ کحاله، عمررضا. (1414ق). معجم المؤلفین.  بیروت: مؤسسه الرساله.
ـ کشّی، محمد بن عمر. (1409ق). إختیار معرفة الرجال‏. مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی. چاپ چهارم. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
ـ مازندرانى، محمد صالح. (1382ق). شرح الکافی‏. تهران: المکتبة الإسلامیة.
ـ متقی، علی بن حسام الدین. (1401ق). کنز العمال. تحقیق بکری حیانی، صفوة السقا. بیروت: مؤسسة الرسالة.
ـ مجلسى، محمد باقر. (1403ق). بحار الانوار. چاپ دوم. بیروت: ‏دار احیاء التراث العربی‏.
ـ  ــــــــــــــــــــ.( 1404ق). مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول‏. چاپ دوم. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
ـ مجلسی، محمد تقی. (1406ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه‏. چاپ دوم. تحقیق: حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى‏. قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
ـ مستغفرى، جعفر بن محمد. (1385ق). طبّ النبی. تحقیق: على‌اکبر الهى خراسانى. نجف: مکتبه الحیدریه. 
ـ مستنبط غروی، مرتضی. (1381ق). مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن‏. شرکت سهامى چاپ کتاب آذربایجان.‏
ـ مزّی، یوسف بن زکی. (1400ق). تهذیب الکمال مع حواشیه. تحقیق: بشار عواد معروف. بیروت: مؤسسة الرساله.
ـ مصلائی پوریزدی، عباس؛ دیمه‌کار، محسن. (1389). «گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا g». حدیث پژوهی. سال دوم. شمارة سوم. صص: 37-66.
ـ مفید، محمد بن محمد. (1414ق). سلسله مؤلفات الشیخ المفید. بیروت: دار المفید
ـ مقدسی، محمد بن طاهر. (1415ق). تذکره الحفاظ. تحقیق: حمدی عبدالمجید سلفی. ریاض: دار الصمیعی.
ـ مقرئ، ابوالفضل. (1996م). احادیث فی ذم الکلام و اهله. تحقیق: ناصر بن عبدالرحمن جدیع. ریاض: دار اطلس.
ـ معارف، مجید. (1374). پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه. مشهد: مؤسسه فرهنگی هنری ضریح.
ـ موسوی بهبهانی، علی. (1372). «ملاحظاتی درباره سهو النبیn». نشریه علوم انسانی. مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید. شماره 44. صص: 3-15.
ـ میرداماد، محمدباقر. (1397ق). اثنی عشر رساله. قم: ناشر: سیدجمال‌الدین میردامادی.
ـ نجیب سالم، عبدالله. (بی‌تا). التعریف ببعض علوم الإسلام الحنیف. کویت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة.
ـ نوری، أبوالمعاطی. (بی‌تا). المسند الجامع المعلل. بی جا.
ـ ___________. (بی‌تا). موسوعة أقوال الدارقطنی. تحقیق: محمد مهدی منصور عبد الرحمان،  أحمد عبد الرزاق زاملی، خلیل محمود. ملتقى أهل الحدیث.
ـ نیشابورى، محمود. (1415ق). ایجاز البیان عن معانی القرآن. تحقیق: حنیف بن حسن قاسمی. بیروت: دار الغرب الإسلامى.
ـ نیشابوری، حسن بن محمد. (1416ق). غرائب القرآن ورغائب الفرقان. تحقیق: عمیرات، زکریا. بیروت: دار الکتب العلمیه.
ـ ولایتی، علی اکبر. (1390). دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران. تهران: امیرکبیر. 
ـ همذانی جورقانی، حسین بن ابراهیم. (1422ق). الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر. تحقیق: عبدالرحمن فریوائی. ریاض: دار الصمیعی.