سنتز پژوهی تبیین مناظرات رضوی با تحلیل جریان شناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 گروه آموزشی تربیت و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، ایران، تهران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه یک فراترکیب(سنتز پژوهی) از مصادیق و مضامین اصلی مناظرات رضوی بر اساس مقالات و مطالعات صورت گرفته در مجلات و کتاب‌های مختلف بوده است. بر همین مبنا، مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و رویکرد پژوهش از نوع کیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تحقیقات انجام شده در حوزۀ مناظرات امام رضا(ع) بود که مجموعاً 66 مقاله انتخاب و چکیده آن ها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ملاک های پژوهش، از این میان تعداد 17 مقاله و 3 کتاب مرجع به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نیز نشان داد که مناظرات امام رضا(ع) تحت روش شناسی و محتوا قابل بررسی بوده است که از این حیث به لحاظ روش شناسی 25 مصادیق و به لحاظ محتوا 24 مصادیق تحت مضامین هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. در نتیجه، می توان گفت مناظرات امام رضا(ع) در مجامع علمی عصر حاضر برای اندیشمندان به لحاظ روش، اصول و چگونگی فرآیند مناظره‌ای در موضوعات پرچالش علمی قلمداد شود.

کلیدواژه‌ها