ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر، عجب شیر، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجب شیر،عجب شیر، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی،ایخچی، ایران.

چکیده

کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که محققان سال‌هاست دربارۀ آن به تحقیقات و روش‌های جدید در ارائه خدمات می‌پردازند. از این‌ رو، در این پژوهش، ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(ع) بررسی‌ شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پژوهش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شاغل در حوزۀ اماکن متبرکه در سه ‌ماه دوم سال 1397 تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 317نفر به‌ صورت تصادفی طبقه بندی و به ‌عنوان نمونۀ آماری برای پاسخگویی به پرسش‌نامه پژوهش انتخاب‌شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده ها، پرسش‌نامۀ استاندارد هوش اجتماعی ترومسو است و برای کیفیت خدمات، از پرسش‌نامه استاندارد سروکوال، همچنین در تجزیه ‌و تحلیل داده ها از نرم‌افزار SPSS21 و LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی با سطح کیفیت خدمات رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نقش تعدیل‌گری مثبت رضایت شغلی در رابطۀ بین هوش اجتماعی کارکنان و سطح کیفیت خدمات تایید شد.

کلیدواژه‌ها


ـ آقا احمدی، قربان علی؛ حلیمی، صبورا؛ کیا دلیری، سعید.(1389). « بررسی رابطه هوش اجتماعی با مهارت کار آفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس». ارائه شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسبوکارهای دانشبنیان.
ـ ابطحی، سید ابراهیم؛ مرآت نیا، احمد.(1389).« مدل تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت‌سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواری مشتریان». ارائه شده در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی.
ـ استرت، امیلی. (1396). هوش هیجانی (هوش عاطفی) از مدیریت تا رهبری. مترجم: فتحعلی خانی، مونا؛ اهرامی، هومن. چاپ سوم. تهران: نشر سازمان مدیریت صنعتی.
سـ ایران زاده، سلیمان؛ عماری، حسین؛ مستقیم بخشایش، سعید. (1388).« ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری: برازش مدل کیفیت خدمات سروکوال در بانک‌های پاسارگاد شمال غرب کشور».  مجله فراسوی مدیریت. ش 8. صص:35-50.
ـ حسینی، میرزا حسن؛ احمدی‌نژاد؛ مصطفی؛ قادری، سمیه.(1389).« بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی بانک تجارت».  مجله بررسیهای بازرگانی. ش 42. صص: 88-97.
ـ رحیم نیا، فریبرز؛ مرتضوی، سعید؛ دلارام، طوبی.(1388).« بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران (مطالعه موردی: شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران)». نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. ش 22. صص:67-78.
ـ رضایی، اکبر.(1389).« مقیاس هوش اجتماعی ترومسو: ساختار عاملی و پایایی نسخه فارسی مقیاس در جامعه دانشجویان».  فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. ش 20. صص:70-87.
ـ رضایی، اکبر؛ خلیل زاده، احد.(1388).« رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس». مجله علوم تربیتی. ش7. صص: 121-145.
ـ سبحانی نژاد، مهدی؛ یوزباشی، علیرضا.(1387).«هوش هیجانی و مدیریت در سازمان. (مبانی نظری، شیوه‌های آموزشی و ابزارهای سنجش) ».  فصلنامه مدیریت. ش 12. صص: 98-110.
ـ سلطانی، علی؛ شریف، حمیدرضا.(1394). « رضایت سنجی خدمات گردشگری مذهبی با تأکید بر نقش عوامل محیطی: مطالعه موردی حرم شاه‌چراغ شیراز».  پژوهش و برنامهریزی شهری. س6. ش23. صص: 35-54.
ـ سلطانی فر، عاطفه.(1386).« هوش هیجانی».  فصلنامه اصول بهداشت روانی. ش35. صص: 83-84.
ـ سهرابی، فرامرز.(1387). « مبانی هوش معنوی».  فصلنامه سلامت روان. ش1. صص: 14-18.
ـ سیدجوادین، سید رضا؛ کیماسی، مسعود.(1393). مدیریت کیفیت خدمات. چاپ چهارم. تهران: نگاه دانش.
ـ طبرسی، غلامعلی؛ حاتمی، سکینه.(1391).«تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مطالعه موردی: کارکنان یکی شرکت صنعتی)». پژوهشنامه مدیریت تحول. ش 7. صص: 100-132.
ـ طبیبی، سید جمال‌الدین؛ گوهری، محمود رضا؛ صباحی بیدگلی، محمد؛ شهری، سمیه.(1391).« بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارائه‌شده به بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های بیمارستان‌های منتخب شهر تهران».  نشریه پیاورد سلامت. ش 3. صص: 194-203.
ـ غیور باغبانی، سید مرتضی؛ بهبودی، امید؛ رمضانی، مهدی؛ پورنگ، علی.(1397).« بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت( مطالعه موردی: حرم امام رضا( علیه‌السلام)». فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی.ش23. صص: 9-42.
ـ گرجی، محمدباقر.(1387).« بررسی کیفیت خدمات و رابطه آن با اثربخشی».  فصلنامه مدیریت. ش 12. صص: 1-11.
ـ گلمن، دنیل. (1389). هوش اجتماعی. مترجم: بلوچ، حمیدرضا. قم: نشر رخ مهتاب.
ـ لاولاک، کریستوفر؛ لارن، رایت.(1396). اصول بازاریابی و خدمات. مترجم؛ تاج‌زاده نمین، ابوالفضل. چاپ ششم. تهران: سمت.
ـ محسن پور، لیدا؛ ناوی پور، حسن و احمدی، فضل‌الله.(1384). «بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اساس دوایر کیفیت بر رضایت شغلی پرستاران از دیدگاه هرز برگ».  مجله علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. دوره3. ش4. صص: 689-694.
ـ محمدی، جیران؛ باقری، مژگان السادات؛ صفریان، سارا و علوی برازجانی، سیده آزاده.(1395)..« تبیین نقش پارتی‌بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان».  پژوهشهای مدیریت منابع انسانی. دوره6. ش1. صص: 106-120.
ـ معین فرد، محمدرضا؛ اسماعیلی، محمدهادی؛ شوشی نسب، پروین؛ بنسبردی، علی.(1396). «ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک‌های آبی مشهد».  پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. س13. ش20. صص: 223-236.
ـ نورایی، محمد؛ ساعی ارسی، ایرج.(1389).« بررسی اثر هوش عاطفی (هوش اجتماعی) بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی (مطالعه موردی واحدهای منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی)». فصلنامه علوم رفتاری. ش3. صص: 154-183.
ـ وال، باب.(1391). هوش هیجانی و مربیگری (مربیگری هوش هیجانی کارکنان). ترجمه علی محمد گودرزی و علیرضا درخشان. تهران: نشر رسا. صص: 159-187.
ـ یار محمدیان، احمد؛ شرفی راد، حیدر.(1390).« جامعه‌شناسی کاربردی».  مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. ش 22. صص:35-50.
 
- Alexandris, K., Zaharaiadis, P., Tsorbatzoudis, C., & Grouios, G. (2004). An empirical investigation of the relationships among service quality, customer satisfaction and psychological commitment in a health club context. Marketing, 4(36-52).
- Bacotic, D. (2016). Relationship between job satisfaction and organizational performance. Journal of Economic Research, 29(1): 118-130.
- Barbera, Kathryn, charoenchote, wanwalai, (2003), relating emotional and social intelligence to sex and age, department of psychology university of Nevada.
- Barnes, M.L., & Sternberg, R.J., (1989). Social Intelligence and Decoding of Nonverbal Cues, Intelligence, 13, 263-287.
- Beheshtifar. Malikeh, roasaei, fateme, (2012), role of social intelligence in organizational leadership, European journal of social science. 28(2):200-206
- Caruana, A. (2002), service loyalty: The effects of service quality and the mediating of customer satisfaction, European journal of marketing. Vol. 36 No. 7/8, pp. 811-828. https://doi.org/10.1108/03090560210430818
- Chakrabarty, subrata, whitten, Dwayne, green, Kenneth, (2008), Understanding service quality and relationship quality in IS outsourcing: client orientation & promotion, journal of computer information system, vol 48.
- Fadlallh, A. W. A. (2015). Impact of Job Satisfaction on Employees Performance an Application on Faculty of Science and Humanity Studies University of Salman Bin Abdul-Aziz-Al Aflaj. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(1): 26-31.
- Ford, M.E., & Tisak, M.S., (1983). A Further Search for Social Intelligence, Journal of Educational Psychology, 75, 196-206.
- Lee, Wan- I, Chen, Cheng Wu, Chen, Tsung-Hao, Chen, Chen-Yoan. (2010). The relationship between consumer orientation, service value, medical care service quality and patient satisfaction, the case of a medical center in southern Taiwan. Business Management, 4(4), 448-458.
- Lievens, Philip, chan, david, (2009), practical intelligence’ emotional intelligence and social intelligence. https://www.researchgate.net/publication/241823721
- Marlow, Cameron, peretti, Jonah, (2009), modeling social intelligence through attachment based learning, MIT media laboratory.
- Rahim, afzal, (2012), a model of leaders’ social intelligence’ interpersonal justice and create performance, management development western Kentucky university, available htto://ssrn.com/abstract=2090795.
- Ograjensek, irena, (2008), service quality, statistical practice in business and industry.
- Searight, H.R., Dunn, E.J., Grisso, J.T., & Margolis, RB. (1989). Relation of Cognitive Functioning to Daily Living Skills in a Geriatric Population, Psychological Reports, 64, 399- 404.
- Seyadjavadin, S.R, Khanlari, A, Estari, M. (2010). A model of evaluating service quality impacts on the loyalty of sport services customers, Olympic, 18, 4 (52).