نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مروری بر سیرۀ معصومان(ع) نشان می‌دهد که ایشان نیز از اشعار حکمت‌آمیز دیگران در کلام خود بهره ‌برده و مضامین آن را تأیید کرده و گاه خود ابیاتی سروده‌اند. در احادیث نقل‌شده از امام رضا(ع)، 52 بیت ذکر شده که به نظر می‌رسد ایشان به خاطر مضامین ارزشمند اخلاقی و حکمی، آن‌ها را نقل کرده و در کلام خود بدان‌ تمثل جسته‌اند. پاره‌ای از این اشعار تمثل شعری امام رضا(ع) و چند بیت نیز سرودۀ خود ایشان است. نگارندگان با استفاده از روش تحلیل محتوا، از مجموع این 52 بیت شعر، در حدود 100 مضمون و 16 موضوع اصلی استخراج کرده‌اند که به اصطلاح «جهت‌گیری متن» نامیده می‌شود. این عناوین که ایده و پیام اصلی متن هستند با توجه به اصل «تبادر» به ذهن مخاطب خطور می‌کند. با «طبقه‌بندی» جهت‌گیری‌ها برای دستیابی به «مقوله»های تحقیق روشن شد که از 16 موضوع اصلی استخراج شده، 9مجموعه (56درصد) به موضوع چگونگی روابط اجتماعی انسان با دیگران، چهار مجموعه (25درصد) به موضوع امور فردی و اعمال عبادی انسان و سه مجموعه (19درصد) نیز به مسئله غصب خلافت توسط حاکمان ظالم و دشمنان اهل‌بیت(ع) اشاره دارند. لذا هدف اصلی مقاله که بیان جهت‌گیری اصلی اخبار شعری رضوی بوده، ذیل سه مقولۀ روابط اجتماعی، روابط فردی و روابط سیاسی طبقه‌بندی‌ و موضوعات اصلی هر یک به تفصیل بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

ـ قرآن کریم.
ـ ابن شهر آشوب، محمد بن على. (1379ق).‏ مناقب آل أبیطالبg. قم‏: نشر علامه.‏
ـ ابن عبد ربه، ابوعمر. (1404ق). العقد الفرید. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر.
ـ ابن‌بابویه، محمد بن على. (1378ق). عیون أخبار الرضاg. تهران: نشر جهان.
ـ ــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). عیون أخبار الرضاg. ترجمۀ حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفارى. بی‌جا: نشر صدوق.
ـ ــــــــــــــــــــــ. (1413ق). من لا یحضره الفقیه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ امینی، عبدالحسین. (1416ق). الغدیر. قم: مرکز الغدیر.
ـ باردن، لورنس. (1375). تحلیل محتوا. ترجمۀ ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ـ ب‍ح‍رانی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن ‌ن‍ورالله‌. (1407ق). عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال. قم: مدرسة الامام المهدی.
ـ جانی‌پور، محمد. (1390). اخلاق در جنگ؛ تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمؤمنینg و معاویه. تهران: دانشگاه امام صادقg.
ـ جانی‌پور، محمد؛ شکرانی، رضا. (1392). «رهاوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث». مجله پژوهشهای قرآن و حدیث. س46. ش2. صص:27-57.
ـ جرداق، جرج. (بی‌تا). من روائع نهج البلاغة. بیروت: دار العلم.
ـ جریرى نهروانی، أبوالفرج. (1426ق). الجلیس الصالح الکافی و الأنیس الناصح الشافی. بیروت: دارالکتب العلمیة.
ـ ذهبی، شمس‌الدین. (1427ق). سیر أعلام النبلاء. قاهره: دارالحدیث.
ـ سِلَفی اصفهانی، صدرالدین. (بی‌تا). معجم السفر. مکة: المکتبة التجاریة.
ـ شعرانی، ابوالحسن. (1382ق). تعلیقه بر شرح الکافی مولی صالح مازندرانی. تهران: المکتبة الإسلامیة.
ـ عترت دوست، محمد. (1397). «تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی «قدرت»؛ تلاشی برای فهم الگوی «قدرت نرم» در قرآن کریم». دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث. س12. ش1. پیاپی23. صص: 79-110.
ـ فهری، أبوبکر محمد بن محمد. (1289ق). سراج الملوک. مصر: المطبوعات العربیة.
ـ فیروزان، توفیق. (1360). روش تحلیل محتوا. تهران: نشر آگاه.
ـ فیض کاشانی، ملامحمدمحسن. (1406ق). الوافی. اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنینg.
ـ کریپندورف، کلوس. (1378). مبانی روششناسی تحلیل محتوا. ترجمه هوشنگ نائینی، تهران: نشر نی.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی. تحقیق علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ـ مجلسى، محمدباقر. (1403ق).‏ بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارb. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ـ مجلسى، محمدتقى. (1406ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم: مؤسسه کوشانبور.
ـ مفید، محمد بن محمد. (1413ق). الإختصاص. قم: کنگرۀ‌ جهانی شیخ مفید.
ـ موسوی، کاظم عبد فریح. (بی‌تا). الإقتباس و التضمین فی نهجالبلاغة. عراق: دانشگاه میسان.
ـ هولستی، اُل. آر. (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمۀ نادر سالارزاده امیری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.