تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا (ع) توسط امام کاظم (ع)
تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا (ع) توسط امام کاظم (ع)

زهرا جهانبازی؛ محمد غفوری نژاد؛ سیدعلیرضا واسعی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1399، ، صفحه 99-128

https://doi.org/10.22034/farzv.2020.120012

چکیده
  مطالعۀ سیر تاریخی تعیین امام از سوی امام قبلی، حاکی از وجه متفاوت آن از سوی امام کاظم (ع) است، تا آن‌جا که برای نخستین بار در فرهنگ امامت، آن حضرت در فضای عمومی و مکرر اقدام به معرفی جانشین خویش کرد. با ...  بیشتر