«جهاد تبیین» در سیره امام رضا علیه السلام مطالعه موردی: کتاب عیون اخبارالرضا
«جهاد تبیین» در سیره امام رضا علیه السلام مطالعه موردی: کتاب عیون اخبارالرضا

یاسین پورعلی قراجه؛ میثم بلباسی؛ سیدحنیف رضازاده

دوره 11، شماره 41 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.339451.1761

چکیده
  «جهاد تبیین» به یکی از واژه‌های پربسامد در آثار تحلیلگران فرمایشات مقام معظم رهبری تبدیل شده است که ایشان در اربعین امسال در دیدار با دانشجویان، «جهاد تبیین» را از وظایف آن‌ها برشمرده است. ...  بیشتر