دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1398، صفحه 9-222 
5. مهارت‌های ارتباطی در سیرۀ رضوی با التزام عملی به باورهای اسلامی

صفحه 121-148

احسان نامدار جویمی؛ سید علی قلی روشن؛ نور محمد یعقوبی