طراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکة شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه‌ای دانشگاه امام رضا(ع)

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با فراگیری فناوری‌های نوین ارتباطی ازجمله اینترنت، بسیاری از افراد پاسخ برخی از نیازهای خود مانند نیازهای مذهبی را با استفاده از این ابزار رسانه‌ای پی‌جویی می‌کنند. از مواردی که در این بستر ارتباطی توسط کاربران مسلمان و به‌خصوص شیعه دنبال می‌شود، زیارت است. ارائة این خدمات، نیاز به شکل‌گیری فضایی تخصصی در اینترنت دارد. بر این اساس هدف از نوشتار پیش‌رو، مطالعة سایت‌های زیارتی‌ـ‌ مذهبی به‌منظور طراحی محتوایی و ساختاری پرتالی تخصصی با موضوع زیارت مجازی اماکن متبرکة شیعه است. برای این منظور 23 سایت زیارتی‌ـ مذهبی به‌صورت گزینشی انتخاب و با بهره‌گیری از روش تحلیل‌محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند، در نتیجه، 89 مؤلّفة محتوایی و ساختاری شناسایی شدند. این مؤلّفه‌ها شامل 21 مؤلّفة ساختاری و 69 مؤلّفة محتوایی هستند که در 12 طبقة کلی 1. زیارت؛ 2. تعامل با سایت؛ 3. خدمت به حرم؛ 4. آشنایی بیشتر؛ 5. رسانه­ها؛ 6. اطلاع‌رسانی؛ 7. گروه‌های زیارتی؛ 8. مدیریت زمان و برنامه‌ها؛ 9. آموزش و پژوهش؛ 10. نرم‌افزارها؛ 11. تجارت؛ 12. شاخص­های ساختاری دسته­بندی شدند.با توجه به مؤلّفه‌های شناسایی‌شده، دو الگوی محتوایی و ساختاری معرفی و پس از مرور مکرر ساختارها و جانمایی خدمات در سایت‌های مورد مطالعه، الگوهای ساختاری سه‌گانه‌ای شامل صفحة پیش‌درآمد، صفحة خانگی و نقشة سایت برای پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکة شیعه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها