نویسنده = سید علی مشهدی
تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 9-34

10.22034/farzv.2020.107587

سید علی مشهدی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی