مؤلفه‌های سلامت و بهداشتِ روان خانواده در روایت‌های رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

چکیده

مفهوم بهداشت روان که با ایجاد آگاهی دربارۀ عوامل معنوی و مادی مؤثر در سلامت فکر و اعتدال رفتار و کردار، تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان را در همۀ زمینه‌ها فراهم می­کند، از مفاهیمی است که در حوزۀ تعامل اعضای خانواده اهمیت خاصی دارد. مقالۀ حاضر در راستای تبیین الگوی رفتاری رضوی در تأمین سلامت روان خانواده، روایت­های منتسب به امام رضا (ع) را بررسی نموده است.
راهکارهای رفتاری در روایت­های رضوی که در زمرۀ عناصر تأمین‌کنندۀ سلامت روانی خانواده قرار می­گیرد، به ابعاد مختلف تعامل‌های خانوادگی توجه دارد. در زمینۀ انتخاب همسر به‌عنوان زیربنای بهداشت خانواده، امام رضا(ع) بر معیارهایی چون: توجه به زمان ازدواج، مشورت و ایمان تأکید کرده است.
پس از شکل­گیری کانون خانواده نیز رعایت توصیه­های حضرت در زمینۀ موضوع­هایی از قبیل: تأمین نیاز جنسی، توسعۀ اقتصادی، تقویت گرایش‌های اخلاقی در تعامل میان زوجین، بهداشت روانی خانواده را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها