دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، خرداد 1397، صفحه 4-254 
روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی

صفحه 9-34

حبیب‎الله حلیمی جلودار؛ سمیه کلیجی کردکلائی؛ محمد جواد هراتی