دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1393 
نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعة شیعه

صفحه 31-56

حسین خاکپور؛ مرضیه محمودی؛ منصوره سعیدی گراغانی