دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 7-180 
بررسی تغییرات انتخاب نام "رضا" در ایران (1340-1389)

صفحه 55-72

روح اله جلیلی؛ محمدتقی ایمان؛ لیلا زندی