دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1402، صفحه 7-216