دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، آذر 1401، صفحه 9-228