دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آبان 1401، صفحه 9-207