دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، فروردین 1401 
حکمرانی؛ گفت‌وگو و سرمایۀ اجتماعی در اندیشه و سیرۀ سیاسی امام رضا(ع)

صفحه 201-234

10.22034/farzv.2021.268794.1608

روح الله صفریان گرمه خانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ امیر مسعود شهرام نیا