دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، مهر 1400، صفحه 9-230 
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)

صفحه 63-89

10.22034/farzv.2021.239971.1547

حبیب الله تقی پور سهل آبادی؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان؛ محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور


نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی

صفحه 91-122

10.22034/farzv.2021.244482.1557

یزدان شیرمحمدی؛ اکبر بهمنی؛ مژگان مستان راد