دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تیر 1400، صفحه 9-192 
دلالت‌های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی

صفحه 39-66

10.22034/farzv.2021.132220

سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی باقری قورتانی؛ میثم فرخی