دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 9-256 
جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی

صفحه 33-55

10.22034/farzv.2020.119969

سیدمحمدرضا میرهادی تفرشی؛ فاطمه معتمدلنگرودی؛ فرشته معتمد لنگرودی