دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 9-250 
تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی

صفحه 9-34

10.22034/farzv.2020.107587

سید علی مشهدی؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی