دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 9-219