تأثیر زیارت مشهدالرضا (علیه ‎السلام) بر کاهش بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه آیت ‎الله العظمی بروجردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

بی تفاوتی اجتماعی نوعی آسیب اجتماعی و مانع مشارکت اجتماعی است و عوامل متعددی از جمله سبک زندگی، باورهای مذهبی و... بر آن تأثیر می گذارد. مطالعۀ حاضر تأثیر  زیارت مشهدالرضا (علیه السلام) بر بی‎تفاوتی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی را مطالعه و بی تفاوتی دانشجویان را در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از زیارت مشهدالرضا (علیه السلام) بررسی کرده است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان دانشگاه بودند که در سال تحصیلی 94-95  به حرم امام‎رضا (علیه السلام) مشرف شده اند که 200 نفر به ‎طور تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایش با ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش‎نامه بود. برای اندازه‎ گیری اعتبار، از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون تفاوت میانگین‎ها نشان داد بی تفاوتی اجتماعی افراد در دو بازۀ زمانی قبل و  بعد از زیارت، در حدّ قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. همچنین، نتایج نشان داد بین زیارت مشهدالرضا (علیه السلام) و میزان بی ‎تفاوتی اجتماعی رابطه معکوس، بین آنومی و بی ‎تفاوتی اجتماعی رابطۀ معنادار مثبت و بین بی تفاوتی اجتماعی و اثربخشی اجتماعی، رابطۀ معکوس وجود دارد. متغیرهای مستقل تحقیق توانستند 49درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.نمایند.

کلیدواژه‌ها