نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام رضا (ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

رفتار شهروندیِ سازمانی و نتایج مطلوب آن در سازمان‎ها امری مهم و حیاتی است. اهمیت این موضوع در سازمان‎های معنوی و مذهبی مانند آستان قدس رضوی دوچندان است. از این‎رو، در پژوهش حاضر رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندیِ سازمانی با نقش تعدیل‎گری سابقۀ خدمت، در حرم مطهر امام‎رضا (علیه‎السلام) بررسی شده است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است. روش پژوهش نیز توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان شاغل در حوزه اماکن متبرکه تشکیل داده‎اند که تعداد آنها 705 نفر است و بر اساس جدول مورگان، 247 نفر به‏صورت تصادفی طبقه‏بندی و به‎عنوان نمونۀ آماری برای پاسخگویی به پرسش‎نامۀ پژوهش انتخاب شده‏اند. ابزار جمع‏آوری داده‏ها، پرسش‎نامه‏های استاندارد رفتار شهروندیِ سازمانی «بویل و همکاران» (2016) و پرسش‎نامۀ استاندارد هوش معنوی «عبدالرحمن و مدی‏شاه» (2015)، بوده است. برای تجزیه‎وتحلیل داده‏ها از روش مدل‎یابی معادلات ساختاری و نرم‏افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد هوش معنوی موجب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی می‎شود. همچنین نقش تعدیل‎گری مثبتِ سابقۀ خدمت در رابطۀ بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها