بازشناسی آموزه‌های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن‌ها در عصر حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

3 کارشناس ارشد تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شاهد:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازشناسی آموزه‌های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن­ها در عصر حاضر بوده که با تحلیل اسنادی انجام گرفته است. جامعۀ آماری، کلیه منابع و مراجع مرتبط با موضوع تحقیق بوده، به علاوه در انجام پژوهش، نمونه‌گیری به عمل نیامده و کلیه منابع و مراجع موجود و در دسترس اعم از کتب، مقالات و گزارش‌های پژوهشی بررسی شده است. ابزار پژوهش، فرم‌های فیش‌برداری بوده و داده‌های حاصل، مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته است. یافته‌ها و نتایج پژوهش با تامل در سیره و آموزه‌های تربیتی امام رضا(ع) برای تربیت صحیح و مواجهه با ویژگی‌های عصر حاضر، در قالب کاربست‌های تربیت اخلاقیِ، تربیتِ اعتقادی، تربیتِ عاطفی و تربیت اجتماعیِ امام رضا(ع) استخراج و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها