نشانه‌شناسی حدیث شریف سلسلة‌الذهب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی وعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

احادیث مربوط به امام رضا(ع) با توجه به موقعیت تاریخی ویژه‌ای که در آن قرار داشتند بسیار حائز اهمیت است که در آن میان حدیث شریف سلسلة‌الذهب از حلاوت و بلاغت خاصی برخوردار است.لزوم مطالعه در عمق فرمایش‌های امام رضا(ع) مسئله‌ای مهم است که طی قرون گذشته اغلب با شهود عرفانی انجام می‌پذیرفت، با پیشرفت چشمگیر زبان‌شناسی غربی لزوم بررسی مجدد این احادیث با استفاده از مفاهیم دانش نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی متن مورد توجه جدی قرار گرفت، به همین علت مقالة حاضر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش نشانه‌شناسی به بررسی این حدیث می‌پردازد. سؤال اصلی این است که ویژگی‌های ساختاری و انسجام متنی حدیث شریفسلسلة‌الذهب از لحاظ شکل‌گیری بافتار متنی و عوامل دخیل در آن چیست؟نوشتار پیش‌رو با استفاده از مفاهیمدانش نشانه‌شناسی در قالب مفاهیم عملیاتی‌شدة روش تحلیلزبان‌شناسانة هلیدی به بررسی ویژگی‌هایساختاری و انسجام متنیاین حدیث شریف می‌پردازد.از نتایج مطالعة حاضر این است که متن این حدیث شریف از لحاظ تمامی عناصر انسجام‌بخشی متن از دیدگاهتحلیلی هلیدی در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها