امام حسین(ع) و حماسۀ عاشورا در فرهنگ رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ماخذ اصلی برای شناخت حقیقت انقلاب عاشورا، ابعاد شخصیت امام حسین(ع) و وظایف مسلمانان و شیعیان، گفتار و رفتار اهل بیت(ع) است. امام رضا(ع) در آشکار ساختن هویت دینی، درس‌ها و پیام‌های عاشورا و مسئولیت‌ها و وظایف مسلمانان تلاش و کوشش فراوان داشتند. بنابراین احادیث رضوی پیرامون قیام امام حسین(ع)، سرمایه و گنجینۀ معتبر و مورد اعتماد برای عاشوراپژوهی و بهره‌برداری از انقلاب عاشورا است. مسئلۀ مورد بررسی با روش توصیفی ـ تحلیلی، شناخت ابعاد شخصیت سیدالشهدا(ع) و مسئولیت‌های مسلمانان در ارتباط با ایشان، بر اساس احادیث امام رضا(ع) است. ترجمه و تحلیل این احادیث در دو عنوان کلی «ویژگی‌های سیدالشهدا(ع)» و «مسئولیت‌ها و وظایف پیروان سیدالشهدا(ع)» تنظیم و تدوین شده و در اختیار پژوهشگران پیرامون قیام امام حسین(ع) قرار می‌گیرد. هدف این مقاله، بازشناسی حماسۀ حسینی مطابق بیان امام رضا(ع) بر اساس احادیث رضوی در منابع معتبر حدیثی، اسوه قرار دادن رفتار و گفتار امام حسین(ع) و حرکت در طریق رشد و کمال است.

کلیدواژه‌ها