نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام صادق علیه السلام.عضو هئیات علمی.

چکیده

این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می‌گیرد، ما را به آنجا رهنمون می‌شود که بپذیریم تلقی‌های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب و شرایط شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌‌ها و نظریه‌های مختلفی در این زمینه می‌باشیم. نگارنده در مقالۀ حاضر مستند به اصول و مبانی مکتب رضوی که بر گرفته از سیرۀ مبارک امام رضا(ع) است، به این پرسش پاسخ داده که: سیاست چه معنایی در گفتمان اسلامی دارد؟ برای این منظور نگارنده چارچوب نظری‌ای را که به تحلیل سیاست در چهار سطح هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، غایت‌شناسی و روش‌شناسی می‌پردازد، ارائه نموده است. تحلیل سیرۀ امام رضا(ع) حکایت از آن دارد که: سیاست در مکتب رضوی نه علم قدرت، بلکه علم سعادت است و از این حیث می‌توان ادعا نمود که الگوی اسلامی سیاست (مستند به اصول مکتب رضوی) می‌تواند به نظریه‌ای بدیل برای علم سیاست سکولار جاری به‌حساب آید.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
ابن‌اثیر، عزالدین، (1380). تاریخ کامل. مترجمان سیدحسین روحانی و حمیدرضا آژیر، تهران: اساطیر.
ابن‌بابویه، محمدبن علی، (بی‌تا). عیون اخبار الرضا. تهران: منشورات علمی.
افتخاری، اصغر، (1384). مصلحت و سیاست: رویکردی اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
التهانوی، محمدعلی، (1996). موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. بیروت: مکتبه لبنان.
القیومی الاصفهانی، جواد، (1373). صحیفۀ الرضا(ع). قم: الاسلامی.
جمعی از نویسندگان، (1390). اخلاق و روابط بین‌الملل. (به اهتمام) مهدی ذاکریان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جمعی از نویسندگان، (1392-الف). جستاری در ادعیه رضویه با تأکید بر صحیفۀ الرضیه الجامعه. (دبیر علمی) مهدی ایزدی، (به اهتمام) مرتضی سلمان‌نژاد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جمعی از نویسندگان، (1392- ب). ابعاد و شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع). (سرپرست علمی) دکتر پاکتچی، (به اهتمام) مرتضی سلمان‌نژاد، جلد 1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جمعی از نویسندگان، (1392- ج). ابعاد و شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع). (سرپرست علمی) دکتر پاکتچی، (به اهتمام) مرتضی سلمان‌نژاد، جلد 2، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
جونز، و.ت، (1383). خداوندان اندیشۀ سیاسی. مترجم علی رامین، تهران: امیرکبیر.
خسروپناه، عبدالحسین و حسن پناهی‌آزاد، (1389). هستی‌شناسی معرفت. تهران: امیرکبیر.
دال، رابرت، (1364). تجزیه و تحلیل جدید سیاست. مترجم  حسین مظفریان، تهران: مترجم.
درخشه، جلال، (1386). «تجزیه و تحلیل رابطۀ دین و سیاست در حکومت امام علی(ع)». در: کمالی‌اردکانی، علی‌اکبر. بررسی و نقد مبانی سکولاریسم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
دینوری، ابن‌قتیبه، (1384). امامت و سیاست. مترجم سیدناصر طباطبایی، تهران: ققنوس.
طبری، محمدبن جریر، (1369). تاریخ طبری. مترجم ابوالقاسم پاینده، جلد 11، چاپ سوم، تهران: صنوبر.
عاملی، سیدجعفر مرتضی، (1368). زندگانی سیاسی امام رضا(ع). قم: اسلامی.
فضل‌الله، محمدجواد، (1369). تحلیلی از زندگانی امام رضا(ع). مترجم سیدمحمد صادق عارف، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
ماکیاولی، نیکولو، (1377) .گفتارها. مترجم محمد سن لطفی، تهران: خوارزمی.
ماکیاولی، نیکولو، (1388). شهریار. مترجم داریوش آشوری، تهران: آگه.
مراد، سعید، (1992). نظریه السعاده عند فلسفه الاسلام. محمد عاطف العراقی (تصدیر)، القاهره: مکتبه الانجم المصریه.
نای، جوزف، (1387). قدرت نرم. مترجمان سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
وفایی‌همدانی، سیدکاظم، (1362). دره بیضاء. تهران: دفتر تبلیغات مسجد الرسول(ص).
های، کالین، (1385). درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی. مترجم احمد گل‌محمدی، تهران: نی.
Blaikie,N ,(1993). Approaches to Social Enquiry. Cambridge: Polity Press.
Crotty, M, (1998). The Foundation of Social Research. London: Sage.
Easton, David, (1979). A System Analisis of Political Life. Chicago:University of Chicago.
Schewarzmantel,John, (1987). Structures of Power: an Introduction to Politics. New York.