نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شیراز

چکیده

در سخنان و سیره امام رضا(ع) از رزق حلال و عناوین مرتبط با آن سخن به میان آمده و مفهوم رزق حلال ترسیم شده است. از سویی خانواده با عناوین چندی مورد اشاره قرار گرفته و از استحکام آن سخن به میان آمده و به توسعه و رفاه آن تشویق شده است. در مقالة حاضر ضمن بیان مواردی که به رزق حلال اشاره دارند رابطۀ رزق حلال و استحکام بنیان خانواده تبیین شده است ، زیرا نظر به اهمیت خانواده، اسلام راهکارهای زیادی برای استحکام آن بیان داشته همچنین از عوامل سست‌کنندة آن نهی نموده است، لذا متونی که به استحکام نهاد خانواده تشویق می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از متون، مشوق تشکیل خانواده هستند. در سخنان و سیرۀ امام رضا(ع) برای استحکام بنیان خانواده، بر روزی حلال تأکید شده که از طرق عناوینی، همچون صلۀ رحم، رعایت حقوق متقابل، محبت به دیگران و خوشحال نمودن ایشان، پرهیز از حسد، رضایتمندی، قناعت، ساده زیستی و پرهیز از تکلف و..در استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن علی، (1404). تحف العقول عن آل‌الرسول(ص)، چاپ دوم، قم: جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
ابن‌عجیبه، احمدبن محمد، (1419). البحر المدید فی تفسیر القرآن، قاهره: نشر دکتر حسن عباس زکی.
ابن‌فهد حلی، (1407). عدة الداعی و نجاح الساعی، چاپ اوّل، قم: دارالکتاب اسلامی.
ابن‌منظور مصری، محمدبن مکرم، (1414). لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
انصاری، مرتضی‌بن محمدامین، (1415). صراط النجاة المحشی، چاپ اوّل، بی‌جا: کنگره جهانی شیخ انصاری.
حاکم نیشابوری، محمدبن‌ محمد، (1406). مستدرک الحاکم، بیروت: دارالمعرفه.
خضیری، زینب محمود، (1991). فلسفة التاریخ عند ابن‌خلدون، قاهره: دارالثقافه للنشر و التوزیع.
خمینی(امام)، روح‌الله، (1424). توضیح المسائل المحشی، چاپ هشتم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
خوانساری، آقاجمال، (1366). شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران.
دیلمی، حسن، (1412). ارشاد القلوب، چاپ اوّل، قم: رضی.
راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، (1412). المفردات فی غریب القرآن، چاپ اوّل، بیروت دمشق: دارالعلم الدار الشامیة.
حجازی، علاءالدین، (بی‌تا). صحیفه سجادیه، چاپ اوّل، مشهد: ندای اسلام.
صدوق، ابوجعفر محمدبن على‌بن بابویه، (1378). عیون اخبارالرضا، چاپ اوّل، تهران: جهان.
صدوق، ابوجعفر محمدبن على‌بن بابویه، (بی‌تا). فقه الرضا(ع)، المؤتمر العالمی للامام الرضا(ع)،‌ بی‌جا:  تحقیق مؤسسه آل‌البیت.
طباطبایی، محمدحسین، (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، فضل‌بن ‌حسن، (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم، تهران: خیابان ناصرخسرو.
طبرسی، فضل‌بن ‌حسن، (1377). تفسیر جوامع الجامع، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
عطاردی، عزیزالله، (1406). مسند الامام الرضا(ع)، چاپ اوّل، مشهد: آستان قدس رضوی.
فتال نیشابوری، محمدبن‌ فتال، (1423). روضة الواعظین، چاپ اوّل، قم: دلیل ما.
 
فخر رازی، ابوعبدالله محمدبن‌ عمر، (1420). تفسیر مفاتیح الغیب، چاپ سوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
قریشی، علی‌اکبر، (1371ش). قاموس القرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
کلینی، ابوجعفر محمدبن‌یعقوب، (1362). الکافی، چاپ دوم، تهران: اسلامیه.
محدث عاملی، محمدبن‌حسن، (1409). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اوّل، قم: آل‌البیت.
مجلسی، محمدباقر، (1403). بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت: مؤسسة الوفا.
مصطفوی، حسن، (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مطهری، مرتضی، (بی‌تا). مجموعه آثار، تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر، (1374ش). تفسیر نمونه، چاپ اوّل، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نوری، حسین، (1408). مستدرک الوسائل، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه آل‌البیت.