نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

از ویژگی‌ها و نقاط بارز سیرۀ امام رضا(ع)‌ مواجهۀ ایشان با نمایندگان ادیان و مذاهب گوناگون در قالب مناظره‌هایی است که برخلاف اهداف مأمون ـ‌خلیفۀ عباسی‌ـ از برگزاری آنها، به عرصه‌ای برای دفاع از مرزهای اعتقادی اسلام، امامت و عقاید به‌حقِ شیعه و به‌ویژه اثبات صلاحیت و حقانیت امام برای امامت و خلافت تبدیل شد. استحکام در استدلال، استناد امام به منابع دست‌اولِ ادیان ابراهیمی و احاطۀ ایشان بر زبان، تفاسیر و دقایق کتاب‌های مقدس این ادیان از شگفتی‌های این مناظره‌هاست که کاملاً با موفقیت امام و شکست طرف‌های مناظره همراه بود.
در این مقاله به این پرسش‌های مشخص پاسخ داده می‌شود که از منظر تحلیل گفتمان، مناظره‌های امام رضا(ع) با دیگران چگونه تحلیل میشود؟ بهره‌گیری از این روش چه زوایایی از منظر زبانی و موقعیت طرف‌های گفتگو می‌گشاید؟ ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مناظره‌های امام رضا(ع) به‌منزلۀ شکلی از ارتباط کلامی و تبلیغ دینی چیست؟
هدف این است که با پاسخ به این پرسش‌ها از منظری متفاوت به این مناظره‌ها نگریسته شود و با بهره‌گیری از توانایی‌های تحلیل گفتمانِ انتقادی در قالب متغیرها و مقوله‌های عملیاتی، این مناظره‌ها موشکافانه بررسی شود. دقت در مناظره‌های امام با نمایندگان ادیان و فِرَق دیگر با تمرکز بر مقولۀ واژگان، چشم‌انداز، استعاره، انسجام تاریخی، نقل‌قول و تأکید ساختاری نشان‌دهندۀ این واقعیت است که امام با وجود اثبات حقانیت و ابطال ادعاهای طرف‌های مناظره، از منازعۀ اخلاق‌گریزِ گفتمانی، برحذر مانده و در کمال صراحت، دقت، ادب و احترام، نفسِ این مناظره‌ها را به عرصه‌ای برای اثبات امامت و خاتمیت پیامبر اسلام تبدیل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
اسدی، علی، (1387). «کتاب مقدس و جایگاه آن در مناظرات امام رضا(ع)»، قم: معرفت، سال هفدهم، شمارۀ 129، شهریور.
اسکندری، علی، (1391). «دفاع عقلانی از دین در مناظرات امام رضا(ع)»، مشهد: فصلنامه ژرفان آفتاب شمال، شمارۀ هفتم، تابستان.
آقا سیدمحمد قاری، فاطمه سادات، (1391). «ابعاد معرفتی امام رضا(ع) در برخورد با دانشمندان سایر مذاهب و ادیان» در درآمدی بر مناظرات امام رضا(ع)، ویراستار علمی: دکتر علی شریفی، چاپ اوّل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
آقاگل‌زاده، فردوس، (1385). تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: علمی و فرهنگی.
بهبودی‌املشی، علی، ( 1408). الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام المهدی.
بهروزی‌لک، غلامرضا، (1388). کاربرد تحلیل‌های گفتمانی در مطالعات سیاسی اسلامی، در «روش‌شناسی در مطالعات سیاسی اسلام» به کوشش علی‌اکبر علیخانی و همکاران، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
تاجیک، محمدرضا، (1378). میشل فوکو و انقلاب اسلامی، تهران: مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران.
ترابی، احمد، (1380). «تحلیلی از عهدنامه ولایتعهدی امام رضا(ع)»، مشهد: مشکوه، شمارۀ 72 و 73، پاییز و زمستان.
تقی‌زاده، حسن و علی رضاداد، (1386). «مناظرات امام رضا(ع) ویژگی‌ها و روش‌ها»، مشهد: مشکوه، شمارۀ 94، بهار.
درخشه، جلال و سیدمهدی حسینی فائق، (1391). سیاست و حکومت در سیرۀ امام رضا(ع)، چاپ اوّل، تهران: بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع).
دهخدا، علی‌اکبر، (1377). لغتنامه دهخدا، تهران: مؤسسه لغتنامه دهخدا وابسته به دانشگاه تهران.
سپنجی، امیرعبدالرضا و نفیسه مؤمن‌دوست، (1390). «اقناع و تغییر نگرش،جایگاه آن در سیرۀ ارتباطی امامان معصوم» مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات، پاییز و زمستان.
 
سلطانی، علی‌اصغر، (1384). قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نی.
صدوق، ابوجعفر محمدبن ‌على‌بن بابویه، (1390ق/1970). عیون اخبارالرضا، النجف: المطبعه الجدیده.
طبرسی، احمدبن‌علی، (1403). الاحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد: مرتضی.
مجلسی، محمدباقر، (1403/1983). بحارالانوار، مجلد 49، بیروت: مؤسسه الوفا.
مردانی‌نوکند، محمدحسین، (1391). ضرورت و چیستی مناظرات و مباحثات امام رضا(ع)؛ در
درآمدی بر مناظرات امام رضا(ع)، ویراستار علمی: دکتر علی شریفی، چاپ اوّل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
مکارم‌شیرازی، ناصر، (1388). مناظرات تاریخی امام رضا(ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر، چاپ  دوم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
میلز، سارا، (1382). گفتمان، ترجمۀ فتاح محمدی، زنجان: هزاره سوم.
هاشمی‌اردکانی، سیدحسن و سیدابراهیم میرشاه جعفری، (1387). «روش مناظره علمی در سیرۀ  آموزشی امام معصوم: مطالعه موردی: مناظرات علمی امام رضا(ع)»، قم: دو فصلنامه علمی تخصصی تربیت اسلامی، پاییز و زمستان.
هاشمی، خدیجه، (1387). «خردورزی از دیدگاه امام رضا(ع)»، تهران: ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت.
ون‌دایک، تئون، (1387). مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، ترجمۀ پیروز ایزدی و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، (نشر اثر اصلی 1981).
یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس، (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.
Van Dijk, Teun A (1998). Opinion and Ideologies in the Press, In Approaches to Media Discourse, Edited by Allan Bell and Peter Garrett,Blackwell Publication.
loghatnameh.org.